1. Program dla szkół: „Owoce i warzywa w szkole”.

Głównym celem programu jest zachęcenie dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynienie się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały się również w późniejszych latach życia.

Program obejmuje uczniów klas I – V.

W ramach programu w szkole organizowane są konkursy, wystawy, gazetki, a młodsze dzieci spożywają śniadania wraz ze swoimi wychowawcami.

  1. Program dla szkół: „Mleko w szkole”.

Celem programu jest ukształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych

Programem objęci są uczniowie klas I – V.

  1. Program edukacyjny: „Trzymaj formę”.

Program adresowany do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej.

Celem programu jest promowanie zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

  1. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej: „Bieg po zdrowie”.

Program skierowany do uczniów z klas IV oraz ich rodziców.

Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

- tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

  1. 5. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach złożyła wniosek i otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek to 12000 zł, wkład własny 3000 zł. Łączny koszt zakupu nowości wydawniczych to 15000 zł. Biblioteka nie tylko się wzbogaci, ale też zrealizuje marzenia czytelnicze dzieci i młodzieży.