PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W MAŁASZEWICZACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

       Samorząd Uczniowski to instytucja mająca dawać uczniom możliwość samodzielnego rozwiązywania swoich problemów, decydowania o kwestiach, które ich dotyczą, współzarządzania szkołą, a także uczestniczenia w sprawiedliwym rozwiązywaniu sporów. Rolą SU jest również dbanie o przestrzeganie praw uczniów. Samorząd może proponować rozmaite inicjatywy, dotyczące życia szkoły.

 

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podejmowane samodzielnie zadania.
• Tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
• Integracja wszystkich uczniów.
• Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków.
• Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
• Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo.
• Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
• Zapobieganie przemocy i agresji.
• Organizowanie aktywnych form wypoczynku.
• Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
• Podtrzymywanie tradycji.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

  Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019:

  1. a) organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,
  2. b) rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki,
  3. c) organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,
  4. d) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami
    i nauczycielami,
  5. e) zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

 

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Wrzesień

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

2. Wybory do Samorządów Klasowych.

3. Wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

4. Dzień Chłopaka

-   pomoc w organizacji apelu  ( opracowanie  ceremoniału, wręczanie kwiatów)

 - reprezentacja pocztu sztandarowego

-     wybory klasowe (organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych  klasy)

-  wybory przedstawicieli do samorządu poprzez poszczególne klasy

- wybory wśród dziewcząt mistera  i vice mistera szkoły

- dyskoteka dla całej szkoły

- opieka nad młodzieżą, zorganizowanie oprawy muzycznej

Październik

1.  Opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

2.  Dzień Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie klas I

3. Akcja sprzątanie Świata

„Czysta Gmina w Twoich Rękach”

-  spotkanie samorządu i wybór wg

regulaminu SU oraz poprzez głosowanie jawne prezydium SU, czyli: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza

-  podział samorządu na sekcje: dekoracyjną, porządkową, informacyjną i określenie zadań każdej z sekcji

-  aktualizacja planu pracy oraz  zebranie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy na rok 2018/2019

-  ustalenie harmonogramu zadań i

określenie terminów ich  realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

-przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

-  zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej

-  „Dzień spódnicy”

-  złożenie życzeń

-  wręczenie upominków

- dbanie o czystość środowiska lokalnego

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Obchody 100- lecia  Niepodległości Polski

2. Andrzejki w naszej szkole

3. Święto Patrona

-  udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach kościelnych i gminnych organizowanych corocznie z okazji Święta Niepodległości

-  przygotowanie gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym

-  dyskoteka andrzejkowa

-  festiwal wróżb

-  akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

  - oprawa muzyczna,

  - pomoc w przygotowaniu imprezy,

  - akcent tematyczny na gazetce ściennej

 

 

Grudzień

1. Szkolne Mikołajki

2. W świątecznym nastroju

-  akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

-  czytanie książek o tematyce świątecznej dla klas młodszych
(I - III)

- wykonanie kartek świątecznych

- życzenia dla uczniów i pracowników szkoły

 - świąteczna muzyka podczas przerw

Styczeń

1. Dzień bez jedynki

2. Choinka szkolna

3. Podsumowanie pracy SU
w pierwszym semestrze

- uczniowie, którzy ubiorą się na jeden kolor tego dnia nie   będą   pytani i nie dostaną oceny niedostatecznej.

- pomoc w przygotowaniu imprezy

- omówienie efektów pracy SU

- sprawozdanie z działalności SU

Luty

  1. Dzień ciszy i spokoju

2. Szkolne Walentynki

 - uczniowie zdobywają odznaczenia przez cały dzień za      wzorowe zachowanie na lekcjach i przerwach w szkole

 - walka z hałasem w szkole

 - podsumowanie wyników na apelu

-  przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

-  poczta Walentynowa – doręczanie korespondencji przez „szkolnych listonoszy”

-  dzień miłości i czerwonego koloru

-  akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Marzec

1.  Międzynarodowy Dzień Kobiet

2. Wieczór Filmowy

3. Dzień Wiosny

-  zakup kwiatów (upominków) dla pań pracujących
w szkole

-  przygotowanie życzeń przez chłopców

-  wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu

 - zorganizowanie wieczornej projekcji filmów, należących do  klasyki kina wg propozycji uczniów

  - akcja „przebieranie – nie pytanie”

  - przygotowanie programu Dnia Wiosny

  - wykonanie dyplomów za poszczególne konkurencje

Kwiecień

 1. Cała szkoła je     zdrowe śniadanie

  3. Wielkanoc

 - piknik na świeżym powietrzu

 - promocja zdrowia

-  gazetka ścienna o tematyce świątecznej

 

Maj

 

 

 

 

 

1. Uczczenie rocznicy              uchwalenia

     Konstytucji 3 maja

2. Konkurs na Najsympatyczniejszego Ucznia i Najmilszą Uczennicę w szkole

 - akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej

 - przemarsz ulicami Małaszewicz

 - udział w gminnych uroczystościach

-   ogłoszenie na apelu regulaminu konkursu (każdy uczeń typuje jednego ucznia oraz jedną uczennicę z klasy, którzy będą brali udział w wyborach.  Następnie  uczniowie będą głosować na swoich faworytów)

-  przygotowanie dyplomów, wręczenie dyplomów na kolejnym apelu

Czerwiec

1.   Międzynarodowy     Dzień Dziecka i Dzień Sportu

2. Wycieczka SU

3.  Podsumowanie pracy SU
za rok szkolny 2018/2019

4. Zakończenie roku  szkolnego

- pomoc w organizacji Dnia Dziecka i  Dnia Sportu
w szkole

- oprawa muzyczna

-  wyjazd integracyjny

-  podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania

-  opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

- opracowanie ceremoniału

- pożegnanie klasy VIII

- wręczenie upominków i nagród książkowych za pracę
w SU

- oprawa muzyczna

Cały rok

1.       Zebrania SU

2.       Współpraca

3.       „Szczęśliwy numerek”

4.       Konkurs   na     najlepiej dyżurującą klasę (Straż uczniowska)

5.     Opieka nad sztandarem szkolnym

6. Tematyczne gazetki SU

7. Artykuły na stronie           internetowej

 8.Urodzinki

 9.Akcje charytatywne

 10. Akcje ekologiczne

 11. Wycieczki, wyjazdy  integracyjne

-  organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego

-  współdziałanie z władzami szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami

-  cotygodniowe (co tydzień inny dzień tygodnia) losowanie szczęśliwego numerka

- ogłoszenie konkursu podczas apelu szkolnego

-     pilnowanie porządku na korytarzu, w ubikacji oraz szatni podczas przerw

-       ogłoszenie zwycięzcy oraz wręczenie nagród podczas apelu

-       udział w uroczystościach szkolnych, gminnych i państwowych

- wykonywanie gazetek okolicznościowych

-   umieszczanie artykułów i ogłoszeń na stronie internetowej szkoły

-  składanie życzeń w imieniu społeczności uczniowskiej podczas „Urodzinek”

- zbiórka plastikowych nakrętek dla chorych dzieci

 - zbiórka zużytych baterii

- „Sprzątanie świata”, „Czysta gmina w twoich rękach”

- organizowanie wyjazdów i wycieczek integracyjnych dla członków SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia propozycje przedstawicieli SU oraz jest spójny
z kalendarzem uroczystości  szkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego oraz całego SU będą odbywały się w miarę potrzeb
z inicjatywy opiekunów bądź przedstawicieli SU.

                                                                                                          Opiekunowie: Izabela Markowska

                                                                                                                                  Anna Wołosiuk