Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

 

Samorząd Uczniowski, demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów naszej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej.

1. Samorząd Uczniowski reprezentuje ucznia na terenie ZS. im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Samorząd Uczniowski prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły i Radę Samorządu.

4. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą;

- przewodniczący SU

- zastępca przewodniczącego

-członkowie – osoby należące do poszczególnych sekcji

- sekretarz

5. Zebrania SU zwoływane są w miarę potrzeb opiekuna w porozumieniu
z przewodniczącymi SU.

6. Zebranie prowadzi przewodniczący wraz z opiekunem.

7. Po każdym zebraniu SU opiekun w porozumieniu z sekretarzem sporządza protokół, który jest do wglądu Dyrektora Szkoły i innych władz.

8. SU poprzez opiekuna przedstawia Radzie Pedagogicznej 2 razy w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

9. Zebrania SU odbywają się w czasie wolnym od zajęć.

10. SU może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a mianowicie:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

- prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,

-prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU,

-prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem własnych zainteresowań,

-prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej rekreacyjnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z innymi organami szkoły.

11. Zadania Samorządu Uczniowskiego

a) przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,

b) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do pracy,

c) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

d) dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji,

e) angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy
i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,

f) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i w rodzinnym,

g) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole,

h) organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,

i) rozstrzyganie sporów miedzy uczniami,

j) informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, apele).

12. Samorząd Uczniowski na prośę Dyrektora Szkoły udziela opinii o pracy nauczyciela, biorąc pod uwagę:

- przestrzeganie praw dziecka,

- przestrzeganie Statutu ZS. im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach,

-oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze,

-posiadanie następujących cech:

umiejętność przekazywania wiedzy

rzetelność i systematyczność

takt i tolerancja

życzliwość i obiektywizm

sprawiedliwość

zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem

umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów

troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej ucznia.

13. Kadencja Rady SU trwa 1 rok.

14. Zmiany w składzie Rady SU mogą być dokonane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na zebraniu SU.

15. Wybory SU odbywają się podczas wyborów samorządów klasowych.

16. Wybrany może być każdy, który ma prawo do wybierania.

17. Prawo do wybierania ma uczeń kl. IV-VIII naszej szkoły nie pozbawiony praw ucznia.

18. Każdemu wyborcy przysługuje 1 głos.

19. Głosować można tylko osobiście.

20. Wybiera się członków Rady SU i 3-osobowy poczet sztandarowy oraz skład zastępczy.

21. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu SU po zasięgnięciu opinii członków i innych organów szkoły.

 

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach dn. 14.09.2022 r.