Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej przy ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach oraz procedury bezpieczeństwa.

 

 Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.                                                                        

Obowiązki czytelników:
1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.

 

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego:          

 - stosować osłonę ust i nosa np. maseczką ,                                                                                                    

 - stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.                 

                                              

3) Maksymalnie do biblioteki mogą wejść 2 osoby.  

     

4) W punkcie obsługi czytelnika obowiązują wyznaczone oddzielne strefy komunikacyjne:

- dla osoby oczekującej na wypożyczenie – 1 STREFA z płynem do dezynfekcji;

- dla osoby oddającej i wypożyczającej książki - 2 STREFA;

- do składowania oddanych książek – 3 STREFA

- okresowa kwarantanna (strefa dostępna tylko dla bibliotekarza).


W każdej strefie może przebywać 1 osoba: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób oczekujących na wymianę książek w bibliotece, powinny one przebywać na korytarzu z zachowaniem bezpiecznej odległości  1,5 - 2 m.


5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

 

Obowiązki bibliotekarzy:


1) Bibliotekarz bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, czyli osłony ust i nosa np. maseczką, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.

2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce (3 STREFA) oraz poddane 2 - dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół     i placówek od 1 września 2020 r.).

3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.

4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy szkoły dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.