REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022

1.      Świetlica szkolna jest integralną częścią Zespołu szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach

2.      Opiekę świetlicową sprawują nauczyciele.

3.      Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawują dyrektor szkoły i jego zastępca.

4.       Świetlica funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa – Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996 ze zm.), Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.; poz. 649, ze zm).

5.      Świetlica szkolna funkcjonuje w sposób zaplanowany w oparciu o plan pracy, plany miesięczne oraz ramowy plan dnia, które są spójne z Programem Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły.

6.      Działalność świetlicy jest dokumentowana w dziennikach zajęć świetlicy.

7.      Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie dojeżdżający, oraz uczniowie, których oboje rodzice pracują.

8.      Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.15 - 15.45 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.  

9.      Świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych ( zgodnie z zapotrzebowaniem).

10.  Zajęć świetlicowych nie organizuje się w czasie ferii szkolnych.

11.  Uczniowie nie mogą samodzielnie decydować o wcześniejszym opuszczeniu świetlicy.

12.  Dziecko ze świetlicy odbierane jest przez rodziców lub osoby wskazane pisemnie przez rodziców/ prawnych opiekunów w upoważnieniu (karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej). Osoba, która odbiera dziecko, ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.

13.  W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane ze szkoły przez osobę wskazaną w pisemnym upoważnieniu opatrzonym datą i podpisem rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

14.  O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.

15.  Dzieci zapisane do świetlicy mają obowiązek uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach świetlicowych, wypełniać polecenia wychowawców świetlicy. Uczniowie winni wykorzystywać możliwości, jakie stwarza się w świetlicy do odrabiania zadań domowych, rozwijania umiejętności i zainteresowań, odpoczynku oraz prawidłowego rozwoju fizycznego, kreatywności, a także przyczyniać się do zmieniania wystroju świetlicy.

16.  Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz wewnętrznych zasad.

17.  W czasie zajęć świetlicowych uczniów obowiązują te same zasady i sposoby oceniania zachowania, które obowiązują podczas wszystkich zajęć edukacyjnych w szkole.

18.  Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania porządku, czystości, higieny, dla własnego bezpieczeństwa muszą działać zgodnie z poleceniami wychowawcy świetlicy.

19.  Wyjście poza teren świetlicy może nastąpić wyłącznie za zgodą wychowawcy świetlicy.

20.  Uczniowie korzystający ze świetlicy szanują sprzęt, meble, gry i zabawki. Po zakończonej zabawie porządkują po sobie gry, zabawki, przybory.

21.  Za zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiadają ich rodzice, którzy zobowiązani są do naprawienia lub zrekompensowania szkód.

22.  Uczniowie napotykający na trudności zgłaszają je wychowawcom świetlicy i wspólnie je rozwiązują.

23.  Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas, zgłaszają niepokojące
i  nieodpowiednie zachowania uczniów.

24.  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawców świetlicy (pisemnie w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej) o rezygnacji dziecka z pobytu w świetlicy.

25.  Od momentu odbioru dziecka od wychowawcy świetlicy za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona.

26.  W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju uczniowie uczęszczający do świetlicy oraz rodzice odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej stosują się do wdrożonych przez szkołę wytycznych MENiS, MZ i GIS.