Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach na rok szkolny 2019/2020.

 

Harmonogram uroczystości szkolnych  w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Uroczystość

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

IX

Dyrektor, SU, D. Tarkowska,
E. Stawska

2.

80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Akcja Przerwany Marsz i BohaterOn

IX

M. Sowa

3.

Akcja ekologiczna „Czysta Gmina w Twoich Rękach” w ramach akcji Sprzątania Świata

IX

A. Borowik, SU

4.

Dzień Edukacji Narodowej

11.X

D. Tarkowska

5.

Ślubowanie klas I

24.X

M. Mikołajczak, G. Wróblewska

6.

Dzień Papieski

X

J. Szkodzińska, ks. B. Mich

7.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

X

E. Brodacka

8.

Święto Niepodległości

XI

M. Sowa, A. Sołoducha

9.

Dzień Patrona Szkoły

28.XI

Dyrektor,

 D.Tarkowska, E.Stawska, T. Kuć (dekoracja),
E. Kijuk, G. Wróblewska (część artystyczna)

M. Patrejko, D. Płotnicka (konkurs recytatorski)

10.

Jasełka Bożonarodzeniowe

XII

E. Kijuk

11.

Choinka szkolna

I

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

12.

Bal Ósmoklasistów

I

D. Tarkowska

13.

Dzień Babci i Dziadka

II

A. Sołoducha

14.

Walentynki

II

E. Stawska

15.

Dzień Kobiet

III

E. Suszczyńska, A. Wołosiuk,
I. Wysokińska

16.

Dzień Wiosny

Dzień Teatru

III

A. Borowik, A. Zaręba, SU,

 E. Kijuk

17.

Święta Wielkanocne

IV

J. Szkodzińska, D. Płotnicka

18.

Dzień Ziemi

IV

J. Sowa, A. Sołoducha

19.

Dzień Teatru

V

E. Kijuk

20.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji  3 Maja

V

M. Patrejko, I. Wysokińska

21.

Dzień Rodziny

VI

A. Borowik, J. Moroz

22.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

Dzień Zdrowia/ Cała szkoła je zdrowe śniadanie

VI

Wychowawcy klas

D. Tarkowska, T. Kuć, E. Stawska

E. Suszczyńska, G.Wróblewska

23.

Pożegnanie klasy VIII

VI

D. Tarkowska

24.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

VI

Dyrektor, SU, D. Tarkowska,
E. Stawska

Harmonogram dyskotek szkolnych 2019/2020

Dyskoteka

 

Klasy

Termin

Opiekunowie

Dzień Chłopaka

I -VIII

IX

D. Tarkowska, M. Patrejko, E. Stawska, E. Suszczyńska, J. Sowa, M. Mikołajczak,

Andrzejki

I-VIII

XI

A. Borowik, A. Wołosiuk, A. Gdula,
J. Juszczuk, E. Kijuk

Choinka

I - VIII

I

Wszyscy nauczyciele

 

Walentynki

I - VIII

II

M. Sowa, A. Sołoducha, J. Szkodzińska, A. Zaręba, I. Wysokińska

 

Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2019/2020

Tytuł

Termin

Odpowiedzialny

Konkurs „Kornel Makuszyński propagator dobroci uśmiechu i wiary w człowieka”

listopad 2019

M. Patrejko, D. Płotnicka

Konkurs plastyczny „Symbole Rosji” kl. I-III

listopad 2019

A. Wołosiuk, J. Juszczuk

Konkurs wiedzy o Anglii

listopad 2019

B. Wrzaszcz- Tkaczyk

Makuszyński uczy nas ortografii

listopad 2019

M. Patrejko, M. Litwiniuk

Konkurs czytelniczy kl. I-III

grudzień 2019

D. Płotnicka, A. Sołoducha

Kangur matematyczny

marzec 2020

E. Brodacka, A. Zaręba

Gminny Konkurs historyczny Żołnierze Wyklęci-Niezłomni

marzec 2020

M. Sowa

Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”

kwiecień 2020

E. Stawska

Konkurs plastyczny „Tajemniczy ogród inspirowany twórczością Bazylego Albiczuka”

kwiecień 2020

E. Stawska

Konkurs czytelniczy kl. IV-VI

luty 2020

D. Płotnicka

Mistrz kaligrafii kl. Ia i Ib

Kwiecień 2020

G. Wróblewska

Konkurs wiedzy o Rosji kl. V-VI

maj 2020

J. Juszczuk, A. Wołosiuk

Legendy i podania ludowe kl. I-III

maj 2020

M. Mikołajczak

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej

maj 2020

J. Juszczuk, J. Moroz, A. Wołosiuk,
B. Wrzaszcz- Tkaczyk

Mistrz tabliczki mnożenia kl. III

maj 2020

G. Wróblewska, A. Sołoducha

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

maj 2020

E. Stawska

Bieg o Puchar Dyrektora

czerwiec 2020

D. Tarkowska, T. Kuć

 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

1) 16.09.2019 – zebranie ogólne, spotkania wychowawców klas z rodzicami.

Poinformowanie o:

a) Wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

b) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

c) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

d) Sposobie informowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

- Ustalenie działań w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

- Przypomnienie warunków i formy dostosowania egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych uczniów (dotyczy klasy ósmej).

- Wybory do Oddziałowej Rady Rodziców, wybór delegata do Rady Rodziców Szkoły (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Statutu).

2) 29.10.2019 – Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi.

3) 18.12.2019 – przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć     edukacyjnych oraz o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania.

4) 04.02.2020 – zebranie ogólne – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I półrocze, spotkania wychowawców z rodzicami.

5) 26.03.2020 - Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi.

6) 18.05.2020 - przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć     edukacyjnych oraz o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Harmonogram spotkań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

26.08.2019 – Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019. Organizacja roku szkolnego 2019/2020.

12.09.2019 – Nadzór pedagogiczny dyrektora w roku szkolnym 2019/2020.

październik/listopad 2019 – rada szkoleniowa

30.01.2020 – Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej za I półrocze.

05.02.2020 – Podsumowanie działań w poszczególnych obszarach pracy szkoły. Przedstawienie informacji z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.

marzec 2020 – rada szkoleniowa

19.06.2020 – Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

03.07.2020 – Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Ogólne wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

Egzamin ósmoklasisty – terminy i najważniejsze informacje

1) listopad/grudzień 2019 – próbny egzamin ósmoklasisty

2) Egzamin właściwy:

- 21.04.2020 – język polski

- 22.04.2020 - matematyka

- 23.04.2020 – język obcy nowożytny

Terminy:

Nie później niż do 27 września 2019 roku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 30 września 2019 roku rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (Załącznik 3a).

Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi nie później niż do 15 października 2019 roku.

Do 8 listopada 2019 roku – dokładny zakres dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną).

Do 20 listopada 2019 roku – dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczna sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (Załącznik 4b).

Rodzice ucznia składają oświadczenie (Załącznik 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania – do 25 listopada 2019 roku.

Do 2 grudnia 2019 roku dyrektor szkoły, korzystając z danych o uczniach zgromadzonych w SIO przekazuje dyrektorowi OKE informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Do 21 stycznia 2020 roku – rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Do 21lutego 2020 roku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego (Załącznik 5a i 5b).

Do 23 marca 2020 roku PZE powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

Do 20 kwietnia 2020 roku PZE przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

02.09.2019 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

14.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej

24.11.2019 – Ślubowanie uczniów klas pierwszych

01.11.2019 – Wszystkich Świętych

11.11.2019 – Święto Niepodległości

23.12. – 31.12.2019 – Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 – Nowy Rok

06.01.2020 – Święto Trzech Króli

13.01. - 26.01.2020 – Ferie zimowe

09.04. – 14.04. 2020 – Wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty:

- 21.04.2020 – język polski

- 22.04.2020 – matematyka

- 23.04.2020 – język obcy nowożytny

     12) 01.05.2020 – Święto Pracy

     13) 11.06.2020 – Boże Ciało

     14) 26.06.2020 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

(ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego):

31.10.2019

21,22,23.04.2019 – egzamin ósmoklasisty

12.06.2019