Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2022/2023

Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół

im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach na rok szkolny 2022/2023

Cele do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 (Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa):

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m. in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

01.09.2022 r. (wtorek) – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14.10.2022 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2022 r. (piątek) – Święto Niepodległości

23 - 31.12.2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023 r. ((piątek) – Święto Trzech Króli

16-29.01.2023 r. – Ferie zimowe

6-11.04.2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2023 r. (poniedziałek) – Święto Pracy

03.05.2023 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja

Egzamin ósmoklasisty:

- 23.05.2023 r. (wtorek), godz. 9.00 – język polski

- 24.05.2023 r. (środa), godz. 9.00 – matematyka

- 25.05.2023 r. (czwartek), godz. 9.00 – język obcy nowożytny

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty: 12-14.06.2023 r.

11) 08.06.2023 r. (czwartek) – Boże Ciało

12) 23.06.2023 r. (piątek) – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

13) 24.06. – 31.08.2023 r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 - projekt

(Ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, i Samorządu Uczniowskiego. Do publicznej wiadomości zostaną podane po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców):

31.10.2022 (poniedziałek)

02.11.2022 (środa)

02.05.2023 (wtorek)

23,24,25.05.2023 (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

09.06.2023 (piątek)

22.06.2023 (czwartek)

Razem: 8 dni z 8

W wymienionych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

 

Harmonogram planowanych uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Uroczystość

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

83. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. Pamięć, edukacja, pomoc – udział w ogólnopolskiej akcji BohaterOn.

01.IX.2022

dyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas I-VIII, M. Sowa

dekoracje: E. Stawska

2.

Narodowe Czytanie – „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza

06.IX.2022

dyrektor, M. Patrejko, D. Płotnicka

3.

Międzynarodowy Dzień Kropki

15.IX.2022

Koordynator: E. Stawska, nauczyciele

4.

Europejski Dzień Języków Obcych

26.IX.2022

J. Moroz, D. Walo, A. Wołosiuk

5.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

X.2022

E. Brodacka

6.

Ślubowanie klasy I

X.2022

G. Wróblewska

dekoracje: A. Sołoducha

7.

Dzień Edukacji Narodowej

14.X.2022

A. Borowik, J. Moroz

8.

Święto Niepodległości

10.XI.2022

M. Sowa, D. Tarkowska

9.

Dzień Patrona Szkoły – Międzyszkolny Konkurs Recytatorski (online)

XI.2022

dyrektor, M. Patrejko, D. Płotnicka

10.

Jasełka

XII.2022

A. Sołoducha

11.

Bal Ósmoklasistów

I.2023

Rodzice uczniów klas VIII,

A. Borowik, J. Moroz

12.

Dzień Kobiet

08.III.2023

I. Wysokińska, A. Zaręba

13.

Święta Wielkanocne

IV.2023

J. Szkodzińska

14.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Dąb Pamięci

13.IV.2023

M. Sowa

15.

Dzień Ziemi

IV.2023

M. Mikołajczak, A. Sołoducha, G. Wróblewska

16.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

V.2023

E. Brodacka, K. Krawczyk

17.

Dzień Sportu i Dzień Dziecka połączony z Dniem Zdrowia – „Śniadanie daje moc”

VI.2023

E. Stawska, E. Suszczyńska,

D. Tarkowska

18.

Dzień Rodziny

VI.2023

M. Sowa, D. Tarkowska

19.

Pożegnanie klas VIII

23.VI.2023

A. Borowik, J. Moroz

20.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23.VI.2023

dyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas I-VIII

 

 

 

 

Harmonogram konkursów zaplanowanych na rok szkolny 2022/2023

Tytuł

Termin

Odpowiedzialny

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zgodnie z terminarzem LKO

dyrektor, nauczyciele

Konkurs z języka angielskiego dla klas I-III

i IV-VIII

październik 2022

J. Moroz, D. Walo

Konkurs ekologiczny dla klas I-VIII

październik 2022

A. Borowik

Makuszyński uczy nas ortografii” kl. IV-VIII

listopad 2022

M. Patrejko

Mistrz Tabliczki Mnożenia” kl. I-III

luty 2023

M. Mikołajczak

Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

marzec 2023

M. Sowa

Kangur Matematyczny

marzec 2023

E. Brodacka

VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej

maj 2023

dyrektor, J. Moroz, D. Walo,

A. Wołosiuk

Konkurs historyczny „Mój Region”

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora – Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

M. Sowa

Konkurs wiedzy prewencyjnej

Jestem bezpieczny”

Zgodnie z harmonogramem Organizatora

E. Stawska

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Zgodnie z harmonogramem Organizatora (KRUS)

E. Stawska

Konkursy Ogólnopolskie dla klas I-III

Zgodnie z terminarzem wybranych konkursów

wychowawcy klas I-III

Uwaga: Informacje na temat konkursów zewnętrznych będą przekazywane nauczycielom na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.

 

Wytyczne z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na rok szkolny 2022/2023

Kierunki działań oświatowo – zdrowotnych i promocji zdrowia wynikają z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów Narodowego Programu Zdrowia i programów pochodnych oraz zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W szczególności dotyczą one:

1. Popularyzowania zasad zdrowego stylu życia w zakresie:

- poprawy sposobu żywienia, zapobiegania otyłości;

- propagowanie aktywności fizycznej;

- zapobieganie nałogom;

- umiejętność kontroli stanu swojego zdrowia.

2. Profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych poprzez kampanie społeczne i działania akcyjne wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju, województwa i powiatu oraz bieżących potrzeb.

3. Profilaktyki zakażeń pokarmowych i zatruć grzybami.

4. Propagowania zasad higieny osobistej i otoczenia.

5. Badań ewaluacyjnych inicjatyw i programów realizowanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowań zdrowotnych wybranych grup społecznych.

Przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2022/2023:

1) VI edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” skierowanego do dzieci w wieku 9-10 lat (IV klasy) oraz ich rodziców i opiekunów. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Koordynator programu: Dorota Tarkowska

2) Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” adresowany do uczniów klas V, VI, VII, VIII. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Materiały edukacyjne będą przekazane po otrzymaniu z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie. Więcej informacji o programie na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl

Koordynator programu: Dorota Tarkowska

Sprawozdanie z realizacji programów: „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj Formę!” należy przesłać do PSSE do dnia 30.05.2023 r.


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

1) 20.09.2022 (wtorek) – spotkania wychowawców klas I-VIII z rodzicami.

- Poinformowanie o:

a) Wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

b) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

c) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

d) Sposobie informowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

- Ustalenie działań w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego (zaplanowanie działań integrujących uczniów z uwzględnieniem propozycji rodziców).

- Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (dotyczy klas ósmych).

- Wybory do Oddziałowej Rady Rodziców, wybór delegata do Rady Rodziców Szkoły. Bezpośrednio po zebraniach klasowych spotkanie z delegatami do RR.

2) 07.11.2022 (poniedziałek) – Spotkania wychowawców z rodzicami – omówienie bieżących wyników dydaktyczno – wychowawczych.

3) 13.12.2022 (wtorek) – przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania.

4) 01.02.2023 (środa) – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I półrocze, spotkania wychowawców z rodzicami.

5) 13.04.2023 (czwartek) - Spotkania wychowawców z rodzicami - omówienie bieżących wyników dydaktyczno – wychowawczych.

6) 19.05.2023 (piątek) - przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

Harmonogram spotkań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

30.08.2022 (wtorek) – Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022. Ogólne wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Organizacja roku szkolnego 2022/2023.

14.09.2022 (środa) – Nadzór pedagogiczny dyrektora w roku szkolnym 2022/2023.

październik/listopad 2022 – Rada szkoleniowa (tematyka ustalona z radą pedagogiczną).

do 08.11.2022 – ustalenie zakresu dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

13.01.2023 (piątek) – Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej za

I półrocze.

07.02.2023 (wtorek) – Podsumowanie działań w poszczególnych obszarach pracy szkoły. Przedstawienie informacji z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w I półroczu roku szkolnego 2022/2023.

marzec 2023 – Rada szkoleniowa (tematyka ustalona z radą pedagogiczną).

do 22.05.2023 – Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

19.06.2023 (poniedziałek) – Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

30.06.2022 (piątek) – Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Ogólne wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Egzamin ósmoklasisty – terminy i najważniejsze informacje

1) listopad/grudzień 2022 – próbny egzamin ósmoklasisty

2) Termin główny:

- 23.05.2023 r. (wtorek), godz. 9.00 – język polski

- 24.05.2023 r. (środa), godz. 9.00 - matematyka

- 25.05.2023 r., godz. 9.00 (czwartek) – język obcy nowożytny

Terminy:

1. Nie później niż do 28 września 2022 roku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

- W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w VIII klasie po 30 września 2022 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów – obywateli Ukrainy i ich rodziców/opiekunów z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców/opiekunów uczniów – obywateli Ukrainy o trybie ustalania proponowanych dostosowań w terminie umożliwiającym złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu – poprzez przekazanie im stosownej informacji w języku ukraińskim (Załącznik 17).

2. Do 30 września 2022 roku rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (Załącznik 3a).

- W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej po 30 września 2022 r., deklarację (Załącznik 3d) składa się w terminie do 15 marca 2023 roku.

3. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi nie później niż do 17 października 2022 roku.

4. Do 8 listopada 2022 roku – Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.

5. Do 21 listopada 2022 roku – dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (Załącznik 4b).

- W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w VIII klasie po 30 września 2022 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców/opiekunów ucznia – obywatela Ukrainy o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia – poprzez przekazanie tabeli zawartej w Załączniku 17 (w tłumaczeniu na język ukraiński) z zaznaczonymi przyznanymi sposobami dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

6. Rodzice ucznia składają oświadczenie (Załącznik 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania – w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później niż do 24 listopada 2022 roku.

- Rodzice/opiekunowie ucznia – obywatela Ukrainy potwierdzają otrzymanie i przyjęcie informacji poprzez złożenie podpisu na egzemplarzu wydruku tabeli, który pozostaje w dokumentacji szkoły.

7. Do 30 listopada 2022 roku dyrektor szkoły, korzystając z danych o uczniach zgromadzonych w SIO przekazuje dyrektorowi OKE informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEO (dane uczniów, informacja o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania: formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty).

- W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII po 30 września 2022 r., informacje, o których mowa w pkt. 7 dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE na bieżąco, nie później niż do 22 marca 2023 roku.

8. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia).

1) Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora OKE dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia, nie później niż do 23 lutego 2023 roku (Załącznik 1).

2) W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w pkt. 1), może być złożony w terminie późniejszym.

9. Do 23 lutego 2023 roku – rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (Załącznik 3a).

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 23 lutego 2023 roku– do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:

a) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

b) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi);

c) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w tej sali;

d) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

11. Do 23 marca 2023 roku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu (Załącznik 5a i 5b).

12. Do 24 kwietnia 2023 roku PZE spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów (Załącznik 5a).

13. Do 22 maja 2023 roku PZE lub jego zastępca przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Uwaga: W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID- 19, podobnie jak w latach ubiegłych, wydane zostaną stosowne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku 2023.