Załącznik nr 1 do Uchwały nr7/2021/2022

Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach na rok szkolny 2021/2022

Cele do realizacji w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez realizację zadań programu wychowawczo – profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m. in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID- 19.
 5. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 7. Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 • 01.09.2021 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej
 • 11.11.2021 – Święto Niepodległości
 • 23 - 31.12.2021 – Zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2022 – Święto Trzech Króli
 • 14-27.02.2022 – Ferie zimowe
 • 14 - 19.04.2022 – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 03.05.2022 – Święto Konstytucji 3 Maja
 • Egzamin ósmoklasisty:

- 24.05.2022 (wtorek), godz. 9.00 – język polski

- 25.05.2022 (środa), godz. 9.00 – matematyka

- 26.05.2022 (czwartek), godz. 9.00 – język obcy nowożytny

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty: 13 – 15.06.2022

     10) 16.06.2022 – Boże Ciało

     11) 24.06.2022 – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     12) 25.06. – 31.08.2022 – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

(ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego):

 1. 12.11.2021 (piątek)
 2. 07.01.2022 (piątek)
 3. 24,25,26.05.2022 (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
 4. 02.05.2022 (poniedziałek)
 5. 17.06.2022 (piątek)
 6. 23.06.2022 (czwartek

Razem: 8 dni  z 8

W wymienionych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Harmonogram planowanych uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Uroczystość

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

82. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. Pamięć, edukacja, pomoc – udział w ogólnopolskiej akcji BohaterOn.

01.09.2021

dyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas I-VIII, M. Sowa

2.

Nasze Westerplatte” – 82. Rocznica Bombardowania Lotniska

 w Małaszewiczach

01.09.2021

dyrektor, SU, M. Sowa

3.

Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

06.09.2021

dyrektor, M. Patrejko, I. Wysokińska

4.

Międzynarodowy Dzień Kropki

15.09.2021

SU, wychowawcy klas I-III, nauczyciele

5.

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

26.09.2021

J. Moroz, E. Szepeluk, J. Szydło,

A. Wołosiuk

6.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

X. 2021

E. Brodacka

 7.

Ślubowanie klasy I

28.10.2021

E. Kijuk

8.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2021

E. Suszczyńska, A. Wołosiuk

9.

Święto Niepodległości

10.11.2021

M. Sowa

10.

Dzień Patrona Szkoły – Szkolny Konkurs Recytatorski

X. 2020

wychowawcy klas I-III, M. Patrejko,

D. Płotnicka, I. Wysokińska

11.

Bal Ósmoklasistów

I.2022

E. Suszczyńska, A. Wołosiuk

12.

Dzień Kobiet

III. 2022

E. Szepeluk, D. Tarkowska

13.

Święta Wielkanocne

IV. 2022

A.    Sołoducha, G. Wróblewska

14.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji  3 Maja

V. 2022

M. Mikołajczak

15.

Dzień Teatru

IV. 2022

E. Kijuk

16.

Dzień Sportu i Dzień Dziecka

VI. 2022

E. Stawska, D. Tarkowska

17.

Dzień Rodziny

VI. 2022

A.    Borowik, J. Moroz

18.

Pożegnanie klas VIII

24.06.2022

E. Suszczyńska, A. Wołosiuk

19.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24.06.2022

dyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas I-VIII

Harmonogram konkursów zaplanowanych na rok szkolny 2021/2022

Tytuł

Termin

Odpowiedzialny

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zgodnie z terminarzem LKO

dyrektor, nauczyciele

Konkurs z języka angielskiego dla klas I-III

 i IV-VIII

październik 2021

J. Moroz

„Makuszyński uczy nas ortografii” kl. IV-VIII

listopad 2021

M. Patrejko

„Mistrz Tabliczki Mnożenia” kl. I-III

luty 2022

M. Mikołajczak

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

marzec 2022

M. Sowa

Kangur Matematyczny

marzec 2022

               E. Brodacka

VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej

maj 2022

J. Moroz, E. Szepeluk, J. Szydło,

               A. Wołosiuk

Konkurs historyczny „Mój Region”

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora – Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

M. Mikołajczak

Konkursy Ogólnopolskie dla klas I-III

Zgodnie z terminarzem wybranych konkursów

wychowawcy klas I-III

Uwaga: Informacje na temat konkursów zewnętrznych będą przekazywane nauczycielom na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.

 

Harmonogram działań zaplanowanych do realizacji w związku z rokiem Batalionów Chłopskich w powiecie bialskim

Lp.

Nazwa

 przedsięwzięcia

Data

realizacji

Miejsce

Organizator

Osoba odpowiedzialna

Krótka charakterystyka

1.

Plakaty

wrzesień 2021

szkoła podstawowa

nauczyciel historii

Małgorzata Sowa

Plakat na temat: Bataliony Chłopskie                 w Powiecie Bialskim.

Uczniowie klas 5-8 wykonają plakaty, upamiętniające czyn bojowy formacji partyzanckiej.

2.

Wystawka

czerwiec-grudzień 2021

biblioteka

nauczyciel bibliotekarz

Danuta Płotnicka

Gromadzenie i prezentacja wydawnictw          i materiałów na temat ruchu oporu                     w powiecie bialskim.

3.

Ruch oporu w powiecie bialskim w czasie                       II wojny światowej- lekcje historii                             z wykorzystaniem TIK

wrzesień 2021

szkoła podstawowa

nauczyciel historii                           i edukacji wczesnoszkolnej

Maria Mikołajczak

Lekcje historii w klasie 6a i 6b                            z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Praca                z e-podręcznikami.

4.

W kręgu pieśni partyzanckich

wrzesień 2021

szkoła podstawowa

nauczyciel historii                         i edukacji wczesnoszkolnej

Maria Mikołajczak

Osłuchanie z pieśniami partyzanckimi na zajęciach świetlicowych, edukacji wczesnoszkolnej i na lekcjach historii. Nauka pieśni partyzanckiej „Rozszumiały się wierzby płaczące” w klasach 6a, 6b, 2a.

Ilustracja do pieśni „Rozszumiały się …”. Wystawa prac uczniów.

5.

Śpiewnik  partyzancki

październik2021

szkoła podstawowa

nauczyciel muzyki

Andrzej Maziejuk

 „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”.  Konkurs na wykonanie śpiewnika pieśni    i piosenek partyzanckich.                             Wybór i opracowanie graficzne - uczniowie klas 1-3.

6.

Koncert pieśni partyzanckich

listopad 2021

szkoła podstawowa

nauczyciel muzyki

Andrzej Maziejuk

Dla uczniów klas 4 -8 -

Konkurs pieśni i piosenek śpiewanych przez partyzantów.

Koncert finałowy pieśni partyzanckich połączony z obchodami Święta Niepodległości.

.

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

1) 01.09.2021 – spotkanie wychowawców klasy I i IV z rodzicami – Omówienie procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 (rodzice uczniów pozostałych klas otrzymują procedury poprzez e- dziennik).

2) 13.09.2021–  spotkania wychowawców klas z rodzicami.

- Poinformowanie o:

 1. a) Wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 2. b) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 3. c) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 4. d) Sposobie informowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

- Ustalenie działań w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

- Przypomnienie warunków i formy dostosowania egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych uczniów (dotyczy klasy ósmej).

- Wybory do Oddziałowej Rady Rodziców, wybór delegata do Rady Rodziców Szkoły.

3) 27.10.2021 – Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi.

4) 17.12.2021 – przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć     edukacyjnych oraz o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania.

5) 01.02.2022 –  podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za I półrocze, spotkania wychowawców z rodzicami.

6) 11.04.2022 - Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi.

7) 13.05.2022 - przekazanie informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Harmonogram spotkań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

 • 26.08.2021 – Organizacja roku szkolnego 2021/2022
 • 15.09.2021 – Nadzór pedagogiczny dyrektora w roku szkolnym 2021/2022
 • 15.10.2021 – Rada szkoleniowa w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą
 • październik/listopad 2021 – Rada szkoleniowa (tematyka ustalona z radą pedagogiczną)
 • do 09.11.2021 – ustalenie zakresu dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 • 27.01.2022 – Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej za

I półrocze

 • 08.02.2022 – Podsumowanie działań w poszczególnych obszarach pracy szkoły. Przedstawienie informacji z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
 • marzec/kwiecień 2022 – rada szkoleniowa (tematyka ustalona z radą pedagogiczną)
 • do 23.05.2022 – szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty
 • 15.06.2022 – Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
 • 04.07.2022 – Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022. Ogólne wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

Egzamin ósmoklasisty – terminy i najważniejsze informacje

1) listopad/grudzień 2021 – próbny egzamin ósmoklasisty

2) Egzamin właściwy:

- 24.05.2022, godz. 9.00 – język polski

- 25.05.2022, godz. 9.00 - matematyka

- 26.05.2022, godz. 9.00 – język obcy nowożytny

Terminy:

 1. 1. Nie później niż do 28 września 2021 roku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 2. 2. Do 30 września 2021 roku rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (Załącznik 3a).
 3. 3. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi nie później niż do 15 października 2021 roku.
 4. 4. Do 9 listopada 2021 roku – dokładny zakres dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną).
 5. 5. Do 22 listopada 2021 roku – dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (Załącznik 4b).
 6. 6. Rodzice ucznia składają oświadczenie (Załącznik 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania – w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później niż do 26 listopada 2021 roku.
 7. 7. Do 30 listopada 2021 roku dyrektor szkoły, korzystając z danych o uczniach zgromadzonych w SIO przekazuje dyrektorowi OKE informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEO (dane uczniów, informacja o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania: formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 8. 8. Do 24 lutego 2022 roku – rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (Załącznik 3a).
 9. 9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 24 lutego 2022 roku – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:
 10. a) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 11. b) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi);
 12. c) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w tej sali;
 13. d) konieczności samodzielnego rozwiazywania zadań w czasie egzaminu.
 14. 10. Do 24 marca 2022 roku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu (Załącznik 5a i 5b).
 15. 11. Do 25 kwietnia 2022 roku PZE powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów Załącznik 5a.
 16. 12. Do 23 maja 2022 roku PZE przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Podnoszenie jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zapoznanie nauczycieli z planem nadzoru pedagogicznego, przypomnienie wniosków z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2020/2021.

dyrektor

15.09.2021

2.

Sprawozdanie dyrektora z e sprawowanego nadzoru pedagogicznego (dwa razy w ciągu roku szkolnego) – wnioski i rekomendacje.

dyrektor

08.02.2022/

04.07.2022

3.

Zapoznanie uczniów i rodziców z wynikami wewnętrznych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów (diagnoza szkolna) oraz wynikami i wnioskami z próbnego egzaminu ósmoklasisty. Wykorzystywanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu jakości kształcenia.

nauczyciele, wychowawcy na zebraniach z rodzicami

na bieżąco

4.

Wdrażanie i realizowanie innowacji pedagogicznych.

nauczyciele klas I-VIII

rok szkolny 2021/2022

 

Bezpieczeństwo i właściwe warunki nauki i pracy w szkole

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa i higieny.

dyrektor

sierpień 2021,

styczeń/luty 2022,

czerwiec 2022

2.

Kontrola badań okresowych pracowników i organizacja szkoleń z zakresu bhp.

sekretarz szkoły, dyrektor

sierpień/wrzesień 2021

3.

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych.

dyrektor/wicedyrektor, nauczyciele

sierpień 2021

4.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.

dyrektor

wrzesień/październik 2021

5.

Realizowanie działań w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego.

nauczyciele

cały rok szkolny

6.

Zapoznanie uczniów, pracowników i rodziców z procedurami obowiązującymi w szkole od 01.09.2021 r., opracowanymi w oparciu o Wytyczne MEiN, MZ i GIS, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

dyrektor, wychowawcy klas

sierpień/wrzesień 2021

7.

- Przypomnienie uczniom obowiązujących regulaminów bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu, w drodze do szkoły i do domu, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

Zorganizowanie spotkania profilaktyczno - edukacyjnego z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

dyrektor/wicedyrektor, wychowawcy klas

pedagog

wrzesień 2021

8.

- Opracowanie procedury postępowania w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą – cukrzycą.

- Zorganizowanie rady szkoleniowej w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą.

dyrektor

dyrektor

wrzesień 2021

15.10.2021

9.

Promowanie zasad dbałości o zdrowie:

- Realizacja „Programu dla szkół”.

- Programy MEiN wsparcia uczniów po okresie pandemii, związane zarówno ze zdrowiem i z kondycją fizyczną uczniów, jak i z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Wykorzystanie raportu „Jak wspierać uczniów po roku epdemii?– Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” oraz materiałów zamieszczanych w zakładce „Bezpieczny powrót do szkoły” na stronie MEiN).

- Częste wietrzenie pomieszczeń.

Grażyna Wróblewska

wychowawcy klas, pedagog, psycholog

nauczyciele

cały rok szkolny

 

Zarządzanie szkołą w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Działanie zespołów nauczycieli:

- Zespół wychowawczy nauczycieli klas I-III.

- Zespół wychowawczy nauczycieli klas IV-VIII.

- Zespoły zadaniowe.

Maria Mikołajczak

Elżbieta Suszczyńska

wyznaczeni nauczyciele

cały rok szkolny zgodnie z planem pracy i w miarę potrzeb

2.

Promocja szkoły w środowisku poprzez:

a) Upowszechnianie i prezentowanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły oraz portalach internetowych, udział uczniów w uroczystościach gminnych, organizowanie zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli dla rodziców i uczniów, zapraszanie władz gminy na uroczystości szkolne.

b) Pozyskiwanie sponsorów i osób wspierających działalność szkoły.

c) Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- z organem prowadzącym;

- z policją, strażą pożarną;

- z instytucjami kultury (m. in. z GCK w Kobylanach, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej);

- z mediami (portal internetowy RadioBiper);

- z innymi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi (udział uczniów w konkursach);

- organizowanie uroczystości dla społeczności lokalnej (uzależnione od sytuacji związanej z pandemia COVID- 19).

dyrektor/wicedyrektor, nauczyciele

cały rok szkolny

3.

Baza szkoły:

- Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej o literaturę metodyczną dla nauczycieli, nowości wydawnicze, kanon lektur szkolnych.

- Doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, narzędzia i środki technologii informacyjno – komunikacyjnych.

- Zakup pomocy dydaktycznych, gier planszowych do świetlicy szkolnej.

dyrektor/wicedyrektor, nauczyciel biblioteki, nauczyciel świetlicy

cały rok szkolny

4.

System komunikacji i obiegu informacji w szkole:

- Obieg informacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Wprowadzenie systemu szybkiej komunikacji z rodzicami w związku z pandemią koronawirusa.

Prowadzenie strony internetowej szkoły.

Rejestr wyjść klasowych.

Rejestr odbioru chorego dziecka.

dyrektor/wicedyrektor,

nauczyciele

wychowawcy klas

Jowita Moroz

nauczyciele

rodzice

cały rok szkolny

5.

Współpraca z Radą Rodziców:

- Wybór rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

- Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego.

- Opinia rady rodziców w sprawie projektu planu finansowego szkoły na 2022 rok.

- Współpraca z rada rodziców przy organizacji uroczystości szkolnych i konkursów.

- Współpraca z radą rodziców w zakresie zakupu nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

dyrektor/wicedyrektor, Rada Rodziców, wychowawcy klas, nauczyciele

cały rok szkolny

6.

Inne zadania realizowane w ramach zarządzania:

- Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

- Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (dwa razy w roku szkolnym).

- Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

- Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.

- Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły.

- Umożliwienie nauczycielom zdobywania uprawnień do nauczania kolejnych przedmiotów, dofinansowanie kształcenia do kierunków zgodnych z potrzebami szkoły i w miarę środków zaplanowanych w planie finansowym (fizyka, doradztwo zawodowe).

- Przekazywanie nauczycielom informacji o zewnętrznych formach doskonalenia, organizowanie rad szkoleniowych.

- Dokonywanie oceny pracy nauczycieli.

- Przyznawanie nauczycielom dodatku motywacyjnego i Nagród Dyrektora Szkoły.

- Aktualizacja dokumentów szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego, w tym w związku z możliwością realizacji kształcenia na odległość (regulaminy, procedury).

- Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klasy pierwszej.

- Czynności związane z organizacją egzaminu ósmoklasisty, w tym przeprowadzenie szkolenia dla zespołów nadzorujących przebieg egzaminu.

- Przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej – nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych.

dyrektor

dyrektor, wychowawcy klas, wyznaczony nauczyciel

do 15 września 2021

luty 2022/lipiec 2022

cały rok szkolny

wrzesień 2021

kwiecień 2022

cały rok szkolny

sierpień 2021/październik 2021/luty 2022

na bieżąco

zgodnie z harmonogramem

wrzesień 2021 – maj 2022

zgodnie z harmonogramem

 

Przebieg procesów kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Stosowanie przez nauczycieli:

- aktywizujących metod nauczania;

- indywidualizacji pracy na zajęciach – dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;

- wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu;

nauczyciele

cały rok szkolny

2.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce; formy wsparcia:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (klasy I-III);

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się (klasy IV-VIII);

- organizowanie pomocy koleżeńskiej;

- organizacja zajęć wspomagających ( kl. IV – język polski, kl. V – matematyka, kl. VIIa/VIIb – matematyka/język angielski, kl. VIIIa – język polski, kl. VIIIb - matematyka

nauczyciele, pedagog

dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele: Jowita Moroz, Małgorzata Patrejko, Agnieszka Zaręba

cały rok szkolny

02.09.2021 – 22.12.2021

3.

Diagnozy osiągnięć edukacyjnych:

- klasa I – diagnoza na wejście;

- klasa II - diagnoza na wejście;

- klasa IIIb - diagnoza na wejście;

- klasa IIIa, IIIb – Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty;

- klasa IV – diagnoza na wejście z języka polskiego i matematyki;

- klasa VIIa, VIIb – diagnoza na wejście z języka angielskiego;

- klasa VIIIa, VIIIb – diagnoza na wejście z chemii;

- klasa VIIIa, VIIIb – próbny egzamin ósmoklasisty.

 

Elżbieta Kijuk

Alicja Sołoducha

Grażyna Wróblewska

Maria Mikołajczak/Grażyna Wróblewska

Małgorzata Patrejko/Elżbieta Brodacka

Elżbieta Szepeluk

Anna Borowik

dyrektor, wychowawcy klas VIII: Anna Wołosiuk, Elżbieta Suszczyńska

wrzesień 2021

maj 2022

wrzesień 2021

listopad/grudzień 2021/ zgodnie z harmonogramem CKE

4.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami uczniów, dostosowanie wymagań, ścisła współpraca z rodzicami i poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID- 19.

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści

cały rok szkolny

5.

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów:

- indywidualizacja zadań stawianych uczniowi;

- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów;

- przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych (w tym konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez LKO w roku szkolnym 2021/2022;

- udział uczniów w zawodach sportowych;

- promowanie i nagradzanie sukcesów uczniów

wszyscy nauczyciele

Dorota Tarkowska

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

cały rok szkolny

6.

Omówienie z uczniami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania:

- zapoznanie z zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów (PZO);

- ocenianie zachowania w klasach I-III i IV-VIII;

- kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania – obserwacje lekcji

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

wychowawcy

dyrektor/wicedyrektor

wrzesień 2021

cały rok szkolny

7.

Efektywny proces nauczania – uczenia się poprzez:

- wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w realizacji treści podstaw programowych;

- realizację zadań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

- system monitorowania postępów uczniów;

- ocenę i analizę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów;

- prowadzenie obserwacji zgodnie z harmonogramem ujętym w planie nadzoru pedagogicznego

dyrektor/wicedyrektor, nauczyciele

cały rok szkolny

8.

Kształcenie kompetencji i postaw uczniów:

- kreatywności, samodzielności, innowacyjności, przedsiębiorczości;

- kompetencji cyfrowych uczniów – wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i efektywne korzystanie  z technologii cyfrowych;

- patriotycznych, zaangażowania społecznego, szlachetności, wrażliwości i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

nauczyciele, pedagog, wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła wolontariatu

cały rok szkolny

 

Organizacja procesu wychowania i profilaktyki w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Modyfikacja programu wychowawczo – profilaktycznego:

- uwzględnienie treści związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły.

wychowawcy klas, zespół zadaniowy (Elżbieta Suszczyńska – pedagog, Elżbieta Szepeluk, Grażyna Wróblewska)

do 20 września 2021 r.

2.

Prowadzenie działań wychowawczo – profilaktycznych i opiekuńczych zgodnie z harmonogramem zawartym w programie:

- omówienie z uczniami działań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego;

- przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i psychologiczno – pedagogicznej.

wychowawcy klas, pedagog

cały rok szkolny

3.

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

 

wszyscy nauczyciele, pedagog

cały rok szkolny

4.

Realizacja działań związanych z profilaktyką uzależnień.

wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

cały rok szkolny

5.

Realizacja zadań Samorządu Uczniowskiego – zgodnie z planem pracy.

Opiekunowie SU: Ewa Stawska, Dorota Tarkowska, Anna Wołosiuk

cały rok szkolny

6.

Rozpoznawanie środowiska uczniów i potrzeb w zakresie opieki wśród rodziców uczniów (świetlica, opieka w czasie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych).

wychowawcy klas, pedagog

cały rok szkolny

7.

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Promowanie wzorców zachowań wśród uczniów.

dyrektor/wicedyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog

cały rok szkolny

8.

Współpraca z rodzicami:

- prowadzenie działań wspierających rodziców w wychowaniu dzieci – spotkania pedagogizujące;

- organizowanie zebrań z rodzicami, w tym konsultacji indywidualnych;

- udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom – konsultacje dla rodziców.

dyrektor/wicedyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog

cały rok szkolny

9.

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uwzględnienie kierunku polityki oświatowej państwa – realizacja działań wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro oraz kształtowania właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu: Elżbieta Kijuk, Maria Mikołajczak; wychowawcy

cały rok szkolny

10.

Organizacja wycieczek szkolnych:

- ogniska integracyjne;

- wyjazdy do kina;

- wycieczka w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę”;

- inne wycieczki (po uzgodnieniu miejsca i terminu z rodzicami).

wychowawcy klas

cały rok szkolny

 

 

 

Organizacja działań prozdrowotnych

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Opracowanie procedur obowiązujących w szkole od 01.09.2021 r. w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS.

dyrektor

sierpień 2021 r.

2.

Opracowanie procedury postępowania w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą – cukrzycą.

dyrektor

wrzesień 2021

3.

Promowanie szczepień:

- Tydzień informacyjny na temat szczepień dzieci od 12. roku życia (1-5 wrzesień);

- Tydzień przygotowania do szczepienia, tzn. zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów (5-12 wrzesień);

- Tydzień szczepień (13-19 wrzesień).

- Wykorzystanie materiałów oświatowo – zdrowotnych (ulotki) oraz prezentacji multimedialnej „Zaszczep się przeciw COVID- 19. Bądź bezpieczny”.

 

dyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele

cały rok szkolny

4.

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

wszyscy nauczyciele, pedagog

cały rok szkolny

5.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

- kontynuację „Programu dla szkół” (klasy I-V);

- realizację programów:

·         „Bieg po zdrowie” (kl. IV);

·         „Trzymaj Formę!” (kl. V, VII, VIII);

·         „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka” (kl. VII, VIII).

Wytyczne z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na rok szkolny 2021/2022 w  szczególności dotyczą:

1. Popularyzowania zasad zdrowego stylu życia w zakresie:

-          poprawy sposobu żywienia, zapobiegania otyłości;

-          propagowanie aktywności fizycznej;

-          zapobieganie nałogom;

-          umiejętność kontroli stanu swojego zdrowia.

2. Profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych poprzez kampanie społeczne i działania akcyjne wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju, województwa i powiatu oraz bieżących potrzeb

3. Profilaktyki zakażeń pokarmowych i zatruć grzybami.

4. Propagowania zasad higieny osobistej i otoczenia

5. Badań ewaluacyjnych inicjatyw i programów realizowanych przez PIS w zakresie zachowań zdrowotnych wybranych grup społecznych.

Grażyna Wróblewska

Dorota Tarkowska

Elżbieta Suszczyńska

cały rok szkolny

wrzesień 2021 – maj 2022

wrzesień 2021 – 1 kwietnia 2022

6.

Realizacja tematyki prozdrowotnej z uczniami związanej z przeciwdziałaniem COVID- 19 (czym jest koronawirus, objawy choroby, osoby najbardziej narażone, jak się chronić przed koronawirusem, zalecenia).

wychowawcy klas, pedagog

cały rok szkolny

7.

Kontrola przestrzegania procedur ochrony zdrowia w związku z pandemią koronawirusa:

- Zapoznanie uczniów z zasadami ochrony zdrowia w związku z sytuacją epidemiczną.

- Prowadzenie zintegrowanych działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno – wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID- 19 i promującymi zdrowie.

Eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanych nadmiernym obciążeniem związanym z informacjami nt. epidemii.

Zaprojektowanie działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania pedagoga i psychologa.

Stała współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

dyrektor/wicedyrektor, nauczyciele

cały rok szkolny

 

Organizacja działań związanych z opieką

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Objęcie opieką świetlicy wszystkich uczniów kl. I-VIII potrzebujących takiej opieki.

wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

cały rok szkolny

 

2.

Zapewnienie obiadów w szkole, sfinansowanie obiadów uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji (we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej).

dyrektor

cały rok szkolny

3.

Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy uczniom, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID- 19.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz podjęcie działań adekwatnych  do zdiagnozowanych potrzeb.

Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń poprzez m. in. częste kontakty i rozmowy nauczycieli lub pedagoga z uczniami, uczniów z uczniami – integrację zespołu klasowego, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań.

Podejmowanie działań integrujących zespół klasowy: ogniska integracyjne, wyjścia i wyjazdy klasowe (np. do kina), wycieczki.

wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, psycholog

cały rok szkolny