Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów (zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 21/2021 z dnia 22 września 2021 r.) w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach są:

12.11.2021 r. (piątek)

07.01.2022 r. (piątek)

24 - 26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty

02.05.2022 r. (poniedziałek)

17.06.2022 r. (piątek)

23.06.2022 r. (czwartek)

Razem:  8 z 8 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

W w/w dniach uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.