SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Żyjemy w Bożym świecie” nr 11-01/12-KI-1/12

zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a)      w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

b)      wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a)      opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,

b)      uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a)      opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,

b)      ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,

c)      aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a)      opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

b)      wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

c)      wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

PRZEDMIOT

OCENY

 

OCENA

celująca

 

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

 

1. Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania

· dokładna znajomość tekstu, melodii

· dobra znajomość tekstu, melodii

· niezbyt dokładna znajomość tekstu

· fragmentaryczna znajomość tekstu

· brak jakiejkolwiek znajomości tekstu

 

2. Ćwiczenia w podręczniku

· wykonane wszystkie zadania

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie zadania

 

· zapis staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· ćwiczenia czytelne

· braki w zadaniach (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

· brak podręcznika

 

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

· praca nie na temat

· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

 

4. Odpowiedzi ustne

 

· wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych

 

5. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

· lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

 

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I.
Bóg nas
kocha – dziękujemy za Jego dary

·  potrafi się przedstawić wobec całej klasy

·  wie, że katecheza jest spotkaniem z dobrym Bogiem

·  wie, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem

·  wie, że przyroda jest dziełem dobrego Boga

·  śpiewa z całą klasą refren pieśni „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”

·  wie, że można spotykać się z Bogiem poprzez piękno przyrody

·  wie, że życie jest darem Boga przekazywanym przez rodziców

·  wie, że powinien troszczyć się o własne zdrowie i życie

·  wie, że z Jezusem spotykamy się na Mszy św.

·  wymienia, co jest dla niego skarbem

 

·  pamięta imię katechety oraz przynajmniej kilku kolegów i koleżanek z klasy

·  wymienia cechy Boga – najlepszego Ojca

·  opowiada, jak okazać miłość Bogu Ojcu

·  wie, że świat jest darem kochającego Boga

·  z pomocą katechety wypowiada podziękowanie Bogu za piękny świat

·  wymienia sposoby okazywania Bogu wdzięczności za dzieło stworzenia

·  wie, że przez troskę o rośliny i zwierzęta okazuje wdzięczność Bogu za stworzony świat

·  wymienia dary Boże w przyrodzie

·  potrafi podziękować Bogu i rodzicom za dar życia

·  wie, że Jezus jest największym darem miłości Boga do ludzi

·  zna przypowieść o skarbie

·  wskazuje, jak pielęgnować przyjaźń

·  rozpoznaje podręcznik do religii

·  pamięta, kiedy jest katecheza

·  wyjaśnia, w jaki sposób możemy okazać Bogu, że Go kochamy

·  wymienia rodzaje spotkań z Bogiem Ojcem

·  pamięta, że dzieła stworzone przez Boga służą człowiekowi

·  wyjaśnia, że dzieła stworzone przez Boga są dla człowieka pożyteczne

·  wskazuje ślady Boże w przyrodzie

·  wyjaśnia, dlaczego życie można nazwać darem

·  wymienia najważniejsze fakty z życia Jezusa

·  określa, co jest jego największym skarbem

·  śpiewa piosenkę „Mam Przyjaciela”

 

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Dobrze, że jesteś”

·  śpiewa piosenkę „Ojcze, Ty kochasz mnie”

·  wypowiada modlitwę, w której dziękuje Bogu za piękny świat

·  śpiewa piosenkę „Dobre, dobre, bardzo dobre”

·  potrafi wyrazić modlitwą wdzięczność Bogu za Jego dary

·  potrafi wielbić Boga za piękny świat modlitwą spontaniczną

·  uzasadnia, dlaczego powinien troszczyć się o własne zdrowie i życie

·  śpiewa piosenkę z gestami „Cieszę się. Alleluja!”

·  wyjaśnia prawdę, że  Pan Jezus jest Synem Bożym

·  śpiewa piosenkę „Bóg tak umiłował świat”

·  wyjaśnia, na czym polegają postawy koleżeństwa i przyjaźni

 

·                                                                                                                                                                                       

II.
Nasz Bóg jest zawsze blisko – chcemy się
z Nim
spotykać

·  zna słowa pozdrowienia chrześcijańskiego

·  poprawnie wykonuje znak krzyża

·  wie, że modlitwa jest rozmową z dobrym Bogiem

·  odróżnia postawę modlitwy na katechezie od innych zachowań

·  wyjaśnia, dlaczego zwracamy się do Boga wezwaniem „Ojcze”

·  wyraża postawę szacunku dla Pisma Świętego

·  wie, że Bóg mówi do nas przez słowa Pisma Świętego

·  wymienia najbliższych członków swojej rodziny

·  wie, że kościół jest domem Bożym

·  odróżnia kościół od innych budynków

·  wie, że kościół jest uświęcony szczególną obecnością Boga

·  wie, że w kościele sprawowana jest Msza św.

·  opowiada o swoich dobrych czynach, którymi sprawił innym radość

 

·  wymienia znaki i symbole religijne

·  wie, że ludzie wierzący powinni mieć znaki religijne w swoich domach

·  wie, czym jest znak krzyża dla chrześcijaństwa

·  rozpoznaje ludzi modlących się

·  mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

·  wymienia miejsca i wydarzenia, podczas których czytane jest Pismo Święte.

·  wskazuje sposoby okazywania miłości w rodzinie

·  wie, że Pan Bóg pragnie być odwiedzany w swoim domu

·  wskazuje, gdzie w kościele jest kropielnica

·  rozpoznaje w kościele ołtarz, krzyż i miejsce, gdzie jest Najświętszy Sakrament

·  wymienia sposoby okazywania szacunku świętym miejscom i znakom

·  pamięta pod jakim wezwaniem jest jego parafia (imię patrona)

·  rozpoznaje posługę ministranta

·  wymienia zachowania, którymi dziecko sprawia radość Bogu

·  rozumie, że dobre uczynki wobec najbliższych są wyrazem miłości do Boga

·  rozpoznaje znaki obecności Bożej w swoim otoczeniu (kościół, krzyż, obraz, kapliczka, medalik)

·  otacza szacunkiem znaki religijne

·  wymienia miejsca i sytuacje, w których wykonuje znak krzyża

·  wymienia, za co możemy Bogu dziękować i chwalić Go, za co Go przepraszamy i o co możemy prosić

·  wie, że Msza św. jest szczególnym rodzajem modlitwy

·  wie, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył Pan Jezus

·  potrafi z uwagą wysłuchać słowa Bożego w czasie niedzielnej liturgii

·  wie, że rodzinna miłość ma swe źródło w Bogu

·  opisuje, na czym polega właściwe zachowanie się w kościele

·  wyraża postawę szacunku dla miejsc świętych

·  podaje nazwy przedmiotów i miejsc w kościele, którym okazujemy szczególny szacunek

·  wyjaśnia, na czym polega prawidłowe zachowanie się w kościele i przed krzyżem

·  wyjaśnia, w jakim celu ludzie gromadzą się w kościele

·  wyjaśnia, jak wygląda Msza św. w jego parafii

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Dzieckiem Bożym jestem ja”

·  zgodnie bawi się z kolegami

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Jezus jest tu”

·  potrafi zaśpiewać piosenkę  „W imię Ojca i Syna” (z gestami)

·  z szacunkiem wykonuje znak krzyża

·  układa proste modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośy

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Bo Ty, Boże, jesteś Ojcem”

·  potrafi zaśpiewać (z gestami) piosenkę „Słowo Twe w Księdze śpi”

·  wyraża chęć poznawania Boga poprzez słuchanie słowa Bożego

·  właściwie posługuje się zwrotami grzecznościowymi: proszę, przepraszam, dziękuję

·  potrafi prawidłowo się przeżegnać korzystając z kropielnicy

·  poprawnie wykonuje gest pochylenia głowy (przed krzyżem i ołtarzem) oraz przyklęknięcia (przed Najświętszym Sakramentem)

·  pamięta imię ks. proboszcza

·  opowiada o wydarzeniach związanych z  życiem parafii

·  potrafi scharakteryzować zachowanie godne dziecka Bożego

 

·  przypomina swoim kolegom o właściwej postawie w kościele

·  razem z rodzicami angażuje się w życie parafii (procesje, roraty, różaniec...)

III.
Jezus
największym darem Ojca – przygotowujemy się na spotkanie
z Jezusem (Adwent)

·  zna pojęcia: Adwent i roraty

·  wie, z jaką nowiną przyszedł Gabriel do Maryi

·  wie, że prorocy zapowiadali przyjście Jezusa

·  wie, że słowa proroków zapisane są w Piśmie Świętym

·  dzieli się opłatkiem i składa życzenia

·  opisuje wygląd szopki betlejemskiej (w swojej parafii)

·  wymienia dary złożone przez Mędrców Panu Jezusowi

·  wie, że kolędy są wyrazem radości z przyjścia Jezusa

·  podaje liczbę świec na wieńcu adwentowym oraz liczbę adwentowych niedziel

·  wie, że Adwent jest czasem przygotowania na przyjście Jezusa

·  zna pojęcie „roratka”

·  zna słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

·  nazwę Betlejem kojarzy z zapowiedzią proroka  (Mi 5,1) i miejscem narodzenia się Jezusa

·  zna zapowiedź, że Jezusa urodzi Maryja (Iz 7,14)

·  wymienia tradycje i zwyczaje świąteczne (wspólna wigilia, dzielenie się opłatkiem, żłóbek, choinka)

·  zna chrześcijańską wymowę zwyczajów świątecznych

·  wie, gdzie urodził się Jezus

·  wie, że świętowanie narodzenia Jezusa łączy się z udziałem we Mszy św.

·  zna perykopę biblijną o pokłonie Trzech Mędrców

·  zna słowa i melodię wybranych kolęd

·  wyjaśnia, na czym polega dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia

·  wyraża pragnienie uczestniczenia w roratach

·  potrafi modlić się słowami modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

·  wyjaśnia, że prorok to człowiek wybrany przez Boga, który mówi w Jego imieniu

·  wyjaśnia, jakie zadania do spełnienia miał prorok

·  wyjaśnia, dlaczego opłatek otaczamy szacunkiem

·  wyjaśnia, dlaczego żłóbek z Dzieciątkiem jest najważniejszym znakiem świąt Bożego Narodzenia

·  zna wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa

·  wymienia imiona Mędrców

·  potrafi ocenić swoje dobre uczynki jako najpiękniejszy prezent dla Jezusa

·  potrafi wyrazić radość z przyjścia Pana Jezusa przez wspólny śpiew kolęd i udział w przedstawieniu

·  wyjaśnia, kiedy na wieńcu adwentowym zapala się kolejne świece

·  potrafi zaśpiewać piosenkę adwentową

·  opowiada ewangeliczną perykopę o zwiastowaniu

·  potrafi powiązać słowa proroków (Mi 5,1 i Iz 7,14) z narodzeniem Jezusa

·  potrafi śpiewać kolędy

·  wyraża wdzięczność za narodzenie Jezusa w modlitwie spontanicznej

·  potrafi zaśpiewać refren piosenki „Chciałeś być maleńkim” oraz kolędę „Dzisiaj w Betlejem”

·  wyjaśnia, że ten, kto jest mądry, szuka Jezusa

·  chętnie składa Jezusowi dary z dobrych uczynków

·  chętnie opowiada o Jezusie

·  aktywnie włącza się w przygotowanie klasowej Wigilii (np. przygotowanie dekoracji, recytacja)

·  chętnie bierze udział w przedstawieniu bożonarodzeniowym

VII.
Katechezy okolicznościowe

 

·  zna symbole i barwy narodowe Polski,

·  pamięta, że Maryja prosi o modlitwę na różańcu

·  wymienia imiona wybranych świętych i błogosławionych

·  wie, że po śmierci jest życie wieczne

·  rozumie, że każdy człowiek może naśladować św. Mikołaja

·  wie, co oznaczają słowa ślubowania

·  definiuje pojęcie „różaniec”

·  potrafi modlić się do Matki Bożej

·  wymienia cechy charakterystyczne osoby świętej

·  pamięta słowa modlitwy „Wieczny odpoczynek”

·  opowiada o postaci i życiu św. Mikołaja

·  podaje, jak można naśladować św. Mikołaja w dobroci

·  wyjaśnia znaczenie ślubowania w klasie pierwszej

·  przyjmuje prawidłową postawę w czasie hymnu

·  wymienia modlitwy odmawiane na różańcu

·  potrafi modlić się do swojego świętego patrona

·  wyjaśnia, dlaczego zapalamy znicze na grobach

·  potrafi dzielić się z innymi

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Biskupie Mikołaju”

·  zna słowa „Katechizmu polskiego dziecka”,

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „O Królowo, Królowo Różańca

·  podaje godzinę, o której odbywają się nabożeństwa różańcowe

·  wyjaśnia, w jaki sposób można zostać świętym

·  opowiada o wskrzeszeniu córki Jaira

·  chętnie pomaga swoim rodzicom, kolegom

·  chętnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych

                               


Semestr II                                            

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV.
Jezus jest naszym Przyjacielem
i Nauczycielem –
chcemy Go naśladować

·  wymienia osoby Świętej Rodziny

·  wie, komu Jezus okazywał posłuszeństwo

·  wie, co to znaczy być uczniem Jezusa

·  pamięta, że chrzest jest sakramentem szczególnej więzi z Chrystusem

·  wymienia uczynki miłości wobec najbliższych

·  wie, że Jezus uzdrawiał chromych, niewidomych i niemych

·  wie, że ludzie chorzy potrzebują pomocy

·   

·  zna nazwę rodzinnego miasta Jezusa

·  podaje przykłady okazywania miłości w rodzinie

·  wie, że Jezus powołuje uczniów

·  podaje przykłady jak zachowują się przyjaciele

·  wymienia przedmioty związane z chrztem (chrzcielnica, woda, paschał, świeca...)

·  zna treść Ewangelii Mk 10,46-52

·  wymienia, kto zajmuje się ludźmi chorymi

·  podaje przykłady, jak może pomagać chorym

·  wyjaśnia, na czym polega posłuszeństwo

·  potrafi modlić się za swoją rodzinę

·  opowiada scenę powołania uczniów przez Jezusa

·  wyjaśnia, co to znaczy być przyjacielem i dobrym kolegą

·  stara się być życzliwy i koleżeński

·  wyjaśnia, w jaki sposób należy pielęgnować przyjaźń z Jezusem

·  szanuje pamiątki związane z jego chrztem

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Sercem kocham Jezusa”

·  potrafi prosić Boga o pomoc w byciu dobrym (modlitwa)

·  opowiada, o uzdrowieniach nad Jeziorem Galilejskim (Mt 15,29-31)

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Każdy może dziś do Jezusa przyjść” lub „Idzie Jezus”

·  wyjaśnia, dlaczego wzajemna miłość w rodzinie jest źródłem szczęścia

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Pan Jezus także mamę miał”

·  chętnie naśladuje Jezusa w posłuszeństwie i pomocy najbliższym

·  potrafi opisać cechy ucznia Chrystusowego

·  potrafi przez modlitwę wyrazić wdzięczność za sakrament chrztu

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „By być jak Jezus” wyjaśnia, dlaczego dobro czynione najbliższym cieszy Pana Jezusa

·  wyjaśnia, w jaki sposób Jezus pomaga chorym obecnie

 

·  świadczy uczynki miłości wobec bliźnich

 

V.
Jezus dla nas umiera
i zmartwychwstaje – dla Jezusa chcemy zmieniać swoje życie (Wielki Post)

·  wymienia zewnętrzne oznaki Wielkiego Postu w kościele

·  wie, że męka Pana Jezusa jest znakiem szczególnej miłości do ludzi

·  okazuje szacunek wobec krzyża

·  wie, że za zło należy Pana Jezusa przepraszać

·  rozumie, że przyznanie się do winy jest pierwszym krokiem w naprawieniu zła

·  pamięta, że spotkanie z Jezusem pomaga w stawaniu się lepszym

·  opisuje wygląd palmy

·  wie, że Jezus umarł na krzyżu z miłości do nas

·  pamięta, że w Wielką Sobotę ciało Pana Jezusa spoczywało w grobie

 

·  wie, że Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami na wieczerzy

·  wie, że Pan Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew

·  kojarzy hostię (biały chleb) z obecnością Jezusa

·  zna słowa Jezusa „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”

·  wie, że Pan Jezus umarł
w Wielki Piątek

·  wie, że w Wielki Piątek ludzie gromadzą się w kościele, by rozważać mękę Pana Jezusa i adorować krzyż

·  rozumie, że najważniejszym elementem grobu Bożego jest monstrancja – miejsce obecności Jezusa eucharystycznego

·  wie, że Ostatnia Wieczerza była w Wielki Czwartek

·  opowiada o Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami

·  wyraża szacunek wobec Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

·  wyjaśnia, na czym polega adoracja krzyża

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Przepraszam Cię, Boże”

·  potrafi wyrazić wdzięczność Bogu za dar zbawienia (modlitwa)

·  opowiada, jak wygląda Boży grób w kościele parafialnym

 

·  mówi z pamięci modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany”

·  chętnie podejmuje dobre postanowienia na czas Wielkiego Postu

·  wymienia osoby, które Pan Jezus spotkał na swojej drodze krzyżowej

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Rysuję krzyż”

·  potrafi przepraszać Pana Jezusa za złe myśli, słowa i uczynki (modlitwa)

·  potrafi przedstawić w inscenizacji scenę przeproszenia

·   wyjaśnia, dlaczego przynosimy palmy do kościoła,

·  potrafi zaśpiewać pieśń „Krzyżu Chrystusa”

·  adoruje krzyż w klasie oraz w kościele

·  wyjaśnia, dlaczego grób Pana Jezusa nie jest smutny

·  uczestniczy w adoracji przy „grobie” Pana Jezusa w Wielką Sobotę

VI.
Jezus zmartwychwstały jest z nami – żyjemy w radości zmartwychwstałego Jezusa

·  wie, że zmartwychwstanie Jezusa świętujemy w Niedzielę Wielkanocną

·  wie, że zmartwychwstanie Jezusa jest wielką radością

·  wie, że kapłan słowami „Pan z wami” ogłasza obecność Jezusa na Mszy św.

·  wie, że z Jezusem spotykamy się na Mszy św.

·  rozpoznaje strój liturgiczny celebransa

·  wie, że podczas Mszy św. czytane są fragmenty z księgi Pisma Świętego

·  rozumie prawdę, że spotkamy Jezusa w Komunii św.

·  pamięta, że Pan Jezus wstąpił do nieba

·  wie, że podczas uroczystości Bożego Ciała Pan Jezus odwiedza miasta i wioski

 

·  wie, że każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa

·  wie, że słowa „alleluja” śpiewane są podczas Mszy św

·  zna obietnicę Jezusa Mt 28,20b

·  podaje przykłady obecności Pana Jezusa wśród nas

·  . wskazuje na ilustracji ołtarz i tabernakulum, poprawnie wypowiada te wyrazy

·  poprawnie wykonuje postawy i gesty liturgiczne (klękanie, bicie się w piersi)

·  wie, że Jezus mówi do nas w liturgii słowa

·  poprawnie wykonuje potrójny znak krzyża na czole, ustach i sercu

·  pamięta, że podczas Mszy św. kapłan powtarza słowa Jezusa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy

·  pamięta, że Pan Jezus jest obecny na ołtarzu w znakach chleba i wina

·  potrafi wykonać znak pokoju

·  rozumie, że Pan Jezus przygotował dla wszystkich miejsce w niebie

·  pamięta słowa anioła o powtórnym przyjściu Jezusa

·  zna pojęcia: procesja, monstrancja

·  potrafi opowiedzieć wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa (Mt 28,1-8)

·  potrafi śpiewać wybrane pieśni o zmartwychwstaniu Jezusa

·  śpiewem wyraża radość ze zmartwychwstania Jezusa

·  wyjaśnia, jak rozumie obietnicę, że Jezus żyje i jest wśród nas aż do końca świata

·  wie, że Msza św. jest najwspanialszą Pamiątką Pana Jezusa

·  wie, że do spotkania z Jezusem potrzebna jest wiara

·  włącza się we wspólną modlitwę, śpiew

·  wie, że do przyjęcia nauki Jezusa potrzebna jest wiara

·  potrafi identyfikować słyszane słowo Boże z osobą Jezusa

·  wymienia przedmioty używane podczas liturgii (kielich, wino, chleb-hostia)

·  odróżnia znaczenie podania dłoni na znak pokoju od podania dłoni na powitanie

·  potrafi wyjaśnić, czym jest niebo

·  potrafi odmówić modlitwę dostosowaną do tematu

·  opowiada, jak wygląda procesja Bożego Ciała

·  śpiewa pieśń „Wielbię Ciebie w każdym momencie”

·  wymienia znaki Chrystusa zmartwychwstałego (baranek, paschał)

·  potrafi zaśpiewać pieśń „Jezus Chrystus jest Panem”

·  wyjaśnia, co oznacza okrzyk „alleluja”

·  potrafi dostrzec obecność Pana Jezusa w codziennym życiu

·  wymienia gesty wykonywane przez kapłana na początku Maszy św. (pokłon i ucałowanie ołtarza)

·  z szacunkiem wykonuje liturgiczne gesty

·  wyjaśnia, dlaczego wstajemy na czas czytania Ewangelii

·  opowiada, w jaki sposób ludzie przyjmują Komunię św.

·  potrafi zaśpiewać piosenkę „Przygotuję Ci serce, o Chryste”

·  opowiada o wierze w powtórne przyjście Jezusa

·  wymienia sposoby okazywania miłości Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie

 

VII.
Katechezy okolicznościowe

·  wie, że maj jest miesiącem szczególnie poświęconym Maryi

·  wyjaśnia, dlaczego szanujemy nasze matki

·  wie, że Jezus kocha ludzi i jest dla nich dobry

·  wie, co to są „wakacje z Bogiem”

·  wie, że figurki i kapliczki są wyrazem szczególnej czci Matki Bożej

·  potrafi modlić się litanią wspólnie z innymi

·  wymienia sposoby okazywania miłości i wdzięczności swojej mamie

·  wyjaśnia, dlaczego czcimy Serce Jezusa

·  wie, że kochać to być dobrym dla innych

·  odkrywa prawdę o religijnym przeżywaniu wakacji

·  podaje godzinę nabożeństw majowych w swojej parafii

·  potrafi zaśpiewać pieśń „Chwalcie łąki umajone”

·  opowiada, jak można okazywać miłość i wdzięczność swojej mamie

·  wyraża szacunek i wdzięczność wobec matek

·   opisuje serce ludzkie podobne do Serca Jezusowego

·  dostrzega obecność Boga w różnych sytuacjach życiowych

·  wyraża szacunek wobec przydrożnych kapliczek i figurek Matki Bożej

Wymagania edukacyjne

 z języka rosyjskiego

na poszczególne oceny

 

Klasa I

 

5 – bardzo dobry

 

Uczeń potrafi:

- wskazać na mapie Rosję,

- zapytać , co to jest?

- nazwać przybory szkolne takie jak: piórnik, długopis, ołówek, książka, zeszyt.

- zapytać, kto to jest?

- nazwać stolicę rosyjską,

- opisać flagę państwową Rosji,

- powiedzieć co to jest matrioszka,

- powiedzieć do czego służy samowar,

- powiedzieć co to jest Wańka- wstańka,

- wskazać bałałajkę,

- nazwać typowych przedstawicieli rosyjskiej animacji,

- zaśpiewać rosyjską wersję piosenki „Panie Janie”.

- powitać się po rosyjsku,

- pożegnać się po rosyjsku,

- przywitać i pożegnać się z kolegą, rówieśnikiem,

- powiedzieć jak się nazywam,

- zapytać się o imię kolegi,

- powiedzieć jak ma na nazwisko,

- zapytać się kolegi jak ma na nazwisko,

- powiedzieć  kim jestem,

- zapytać się kolegi kim jest,

- powiedzieć gdzie mieszka,

 - zapytać się kolegi gdzie mieszka,

- używać zwrotów grzecznościowych proszę , dziękuję,

- udzielać odpowiedzi twierdzących i przeczących.

- zaśpiewać piosenkę rosyjską

- powitać się po rosyjsku,

- pożegnać się po rosyjsku,

- przywitać i pożegnać się z kolegą, rówieśnikiem,

- powiedzieć jak się nazywam,

- zapytać się o imię kolegi,

- powiedzieć jak ma na nazwisko,

- zapytać się kolegi jak ma na nazwisko,

- powiedzieć  kim jestem,

- zapytać się kolegi kim jest,

- powiedzieć gdzie mieszka,

 - zapytać się kolegi gdzie mieszka,

- używać zwrotów grzecznościowych proszę , dziękuję,

- udzielać odpowiedzi twierdzących i przeczących.

- zaśpiewać piosenkę rosyjską

- nazwać osoby ze swojego najbliższego otoczenia,

- policzyć w zakresie od 1 – 12,

-podać swój wiek,

- nazwać poznane kolory,

- powiedzieć z pamięci wiersz „ Kolorowe balony”.

- wyrazić informację o posiadaniu czegoś,

- zapytać kolegę czy coś posiada,

- wyrazić informację o posiadaniu czegoś,

- zapytać kolegę czy coś posiada,

- zaśpiewać piosenkę zimową  „Choineczka”,

- powiedzieć kim jest Dziadek Mróz,

- powiedzieć kim jest Śnieżynka,

- powiedzieć kiedy dzieci w Rosji otrzymują prezenty,

- nazwać poszczególne dni tygodnia,

- potrafi powiedzieć w pierwszej osobie, że idzie, czyta, pisze , gra, odpoczywa, ogląda,

- zaśpiewać piosenkę zimową  „Choineczka”,

- powiedzieć kim jest Dziadek Mróz,

- powiedzieć kim jest Śnieżynka,

- powiedzieć kiedy dzieci w Rosji otrzymują prezenty,

- powiedzieć kiedy prawosławni obchodzą święta.

- nazwać dzikie zwierzęta, czyli: lew, tygrys, żyrafa, żółw, wilk, zając, małpa,

- nazwać zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego , czyli:  kura, kaczka, gęś, kogut, świnia, koń, krowa.

- powiedzieć wiersz z nazwami zwierząt domowych,

- zaśpiewać piosenkę” Antoszka”

- nazwać przedmioty znajdujące się w klasie,

- powiedzieć krótką wyliczankę rosyjską,

- nazwać  pory roku.

 

4 – dobry

 

Uczeń potrafi:

- wskazać na mapie Rosję,

- zapytać , co to jest?

- nazwać przybory szkolne takie jak: piórnik, długopis, ołówek, książka, zeszyt.

- zapytać, kto to jest?

- nazwać stolicę rosyjską,

- opisać flagę państwową Rosji,

- powiedzieć co to jest matrioszka,

- powiedzieć do czego służy samowar,

- powiedzieć co to jest Wańka- wstańka,

- wskazać bałałajkę,

- nazwać typowych przedstawicieli rosyjskiej animacji,

- zaśpiewać rosyjską wersję piosenki „Panie Janie”.

- powitać się po rosyjsku,

- pożegnać się po rosyjsku,

- przywitać i pożegnać się z kolegą, rówieśnikiem,

- powiedzieć jak się nazywam,

- zapytać się o imię kolegi,

- powiedzieć jak ma na nazwisko,

- zapytać się kolegi jak ma na nazwisko,

- powiedzieć  kim jestem,

- zapytać się kolegi kim jest,

- powiedzieć gdzie mieszka,

 - zapytać się kolegi gdzie mieszka,

- używać zwrotów grzecznościowych proszę , dziękuję,

- udzielać odpowiedzi twierdzących i przeczących.

- zaśpiewać piosenkę rosyjską

- nazwać osoby ze swojego najbliższego otoczenia,

- policzyć w zakresie od 1 – 12,

-podać swój wiek,

- nazwać poznane kolory,

- powiedzieć z pamięci wiersz „ Kolorowe balony”.

- wyrazić informację o posiadaniu czegoś,

- zapytać kolegę czy coś posiada,

- wyrazić informację o posiadaniu czegoś,

- nazwać dzikie zwierzęta, czyli: lew, tygrys, żyrafa, żółw, wilk, zając, małpa,

- nazwać zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego , czyli:  kura, kaczka, gęś, kogut, świnia, koń, krowa.

- powiedzieć wiersz z nazwami zwierząt domowych,

- zaśpiewać piosenkę” Antoszka”

- nazwać przedmioty znajdujące się w klasie,

- powiedzieć krótką wyliczankę rosyjską,

- nazwać  pory roku.

 

3 – dostateczny

 

Uczeń potrafi:

- zapytać , co to jest?

- nazwać przybory szkolne takie jak: piórnik, długopis, ołówek, książka, zeszyt.

- zapytać, kto to jest?

- nazwać stolicę rosyjską,

- opisać flagę państwową Rosji,

- powiedzieć co to jest matrioszka,

- powiedzieć do czego służy samowar,

- powiedzieć co to jest Wańka- wstańka,

- wskazać bałałajkę,

- nazwać typowych przedstawicieli rosyjskiej animacji,

- powitać się po rosyjsku,

- pożegnać się po rosyjsku,

- przywitać i pożegnać się z kolegą, rówieśnikiem,

- powiedzieć jak się nazywam,

- zapytać się o imię kolegi,

- powiedzieć jak ma na nazwisko,

- zapytać się kolegi jak ma na nazwisko,

- powiedzieć  kim jestem,

- zapytać się kolegi kim jest,

- powiedzieć gdzie mieszka,

 - zapytać się kolegi gdzie mieszka,

- używać zwrotów grzecznościowych proszę , dziękuję,

- udzielać odpowiedzi twierdzących i przeczących.

- wyrazić informację o posiadaniu czegoś,

- zapytać kolegę czy coś posiada,

- nazwać dzikie zwierzęta, czyli: lew, tygrys, żyrafa, żółw, wilk, zając, małpa,

- nazwać zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego , czyli:  kura, kaczka, gęś, kogut, świnia, koń, krowa.

 

2 – dopuszczający

 

Uczeń potrafi:

- powitać się po rosyjsku,

- pożegnać się po rosyjsku,

- przywitać i pożegnać się z kolegą, rówieśnikiem,

- powiedzieć jak się nazywam,

- zapytać się o imię kolegi,

- powiedzieć jak ma na nazwisko,

- zapytać się kolegi jak ma na nazwisko,

- powiedzieć  kim jestem,

- zapytać się kolegi kim jest,

- powiedzieć gdzie mieszka,

 

1 – niedostateczny

 

Uczeń nie uczestniczy w lekcji, nie wykazuje żadnego zaangażowania przedmiotem.

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klas I - III SP

 

 

W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego.

6 – Znakomicie! Brawo!

5 – Bardzo dobrze pracujesz. Tak trzymaj!

4 – Dobrze pracujesz.

3 – Dobrze pracujesz, jednak stać cię by było lepiej.

2, 1 – Musisz jeszcze dużo popracować.

 

·         Uczniowie oceniani są głównie z pracy na lekcji, czasem z prac domowych,

·         Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego działu,

·         Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się głównie w formie ustnej lub rysunkowej. W przypadku, gdy uczniowie w odpowiednim stopniu opanują pisanie, dopuszcza się możliwość pisemnego sprawdzenia wiadomości, w formie nie dłuższej niż kilka wyrazów,

·         Gdy zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani dokładnie, kiedy i z czego będą odpowiadali,

·         Uczniowie mają obowiązek nosić zeszyt przedmiotowy.

 

 

 

 Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy I

 

Uczeń kończący klasę I:

- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,

- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,

- recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,

-rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

 

 

6 – uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, a nawet zna słownictwo wykraczające poza materiał klasy pierwszej. Rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek z nagrania, gdy są wspierane obrazkami oraz potrafi na nie prawidłowo reagować. Wypowiada się słowami, a nawet zdaniami.  Zawsze chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Jest aktywny i uważny na zajęciach.

 

5 – uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Rzadko popełnia drobne błędy w wymowie. Chętnie śpiewa piosenki.

 

4 – uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste polecenia nauczyciela, uważnie słucha. Potrafi powiedzieć poznane wyrazy. Zdarza mu się popełnić drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. Jest dosyć aktywny i uważny na zajęciach.

 

3 - uczeń opanował tylko niektóre słowa, częściowo rozumie polecenia nauczyciela. Ma problemy z wypowiadaniem poznanych wyrazów, w mowie popełnia błędy. Nie jest aktywny na zajęciach.

 

2 – uczeń słabo opanował słownictwo, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów.

  

1 – uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem.

 

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy II

1.   Rozumienie ze słuchu:

-   uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

-   wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po rosyjsku,-

-   reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty,

-   rozumie sens bajek, historyjek,

-   potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

 

2.  Mówienie:

-   uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

-   potrafi naśladować wymowę rosyjską,

-   posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

-odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami.

3.  Słownictwo:

-  uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi
użyć,

-  zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy,

ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, przyborów szkolnych.

6 - uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie teksty. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty.

5 - uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Rozumie krótkie teksty.

4 - uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, uważnie słucha. Rozumie proste polecenia. Popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji.

3 - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo,  jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów.

2 - uczeń opanował tylko niektóre słowa. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela.

1 - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy.

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego dla klasy III

1.  Rozumienie ze słuchu:

-   uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

-   wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po rosyjsku,

-   reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty,

-   rozumie sens bajek, historyjek,

-   potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

2.  Mówienie:

-   uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

-   potrafi naśladować wymowę rosyjską,

-   posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

-   odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami,

-   umie nazwać i krótko opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty,

-   używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie,

-   samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie.

3.  Czytanie:

-  uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka
z fonetyczną,

-   rozumie często powtarzane polecenia pisemne,

-  czyta głośno proste zdania znane z interakcji w klasie lub z często
powracających tekstów mówionych,

-   czyta prosty, krótki tekst.

4.  Pisanie:

-   uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy,

-   wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru.

5.  Słownictwo:

-  uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi
użyć,

-  zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy,
ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, owoców,
warzyw, nazw dni tygodnia, przyborów szkolnych, środków transportu, zna
także słownictwo określające czynności związane z ruchem oraz czynności
wykonywane regularnie.

 

6 - uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, uważnie słucha, samodzielnie zadaje pytania. Opanował sprawność czytania i pisania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty, potrafi samodzielnie opisać zwierzęta, ludzi, przedmioty.

5 - uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, zadaje proste pytania. Rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie i pisanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań.

4 - uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, uważnie słucha, przepisuje poprawnie. Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać i napisać poznane wyrazy.

3 - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie potrafi samodzielnie napisać poznanych wyrazów.

2 - uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów.

1 - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem.

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

do podręcznika Bugs Team 1

 

 

I. Zasady ogólne

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

I.         Zasady ogólne

 1.         Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

2.         W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego
i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu.

3.         Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.

4.         O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego.

5.         Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki).

6.         Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali - od 1 do 6.

7.         Główną funkcją  oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi,

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności,

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

8.         Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WSO.

9.         Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:

a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności,

c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu.

10.       Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WSO.

11.       Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).

12.       Szkoła może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi.

13.       Oceny opisowe powinna wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień.

 


 

 

W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać informację zwrotną względem wykonanej przez niego pracy w formie komentarza. Można (nie trzeba) przyjąć zasadę obowiązującą w ocenianiu kształtującym i podawać oceny w formie informacji, w której:

a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia,

b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia),

c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które ćwiczenia, na kiedy – możliwie dokładna informacja),

d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

 

 

Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, czyli do kryteriów dobrze wykonanej pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie przełożone na oceny, bo oceny końcoworoczne ustala się w skali 1–6. Proponuję oceniać opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom poprawić swoje wyniki, natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: pomoże uczniowi uczyć się i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny końcoworocznej.

Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne.

 

 

II.        Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

1.         Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie.

2.         Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia
w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.

3.         Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi.

4.         Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WSO.

5.         Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie.

6.         Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe.

7.         O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.

8.         Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze.

9.         Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności).

10.       Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO.

 

 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

 


 

Kryteria oceniania ogólne

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA

NIEDOSTATECZNA

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

OCENA

CELUJĄCA

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

 

Wiadomości:

środki językowe,

fonetyka,

ortografia,

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

Uczeń:

• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów
i wyrażeń,

• popełnia liczne błędy

w ich zapisie i wymowie,

zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Uczeń:

• zna część wprowadzonych słów
i wyrażeń,

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,

zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych
w trudniejszych zadaniach.

Uczeń:

• zna większość wprowadzonych słów
i wyrażeń,

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Uczeń:

• zna wszystkie wprowadzone słowa
i wyrażenia,

• poprawnie je zapisuje

i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą
i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie,

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

Produkcja

• wypowiedzi ucznia nie są płynne

• uczeń przekazuje
i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,

• uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa
i struktur,

• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-
-gramatyczne.

Produkcja

• wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje większość istotnych informacji,

• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,

• uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-
-gramatycznych.

 

Produkcja

• wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie istotne informacje,

• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,

• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo

i struktury,

• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji.

Produkcja

• wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,

• wypowiedzi są logiczne i spójne,

• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne.


 

 

HELLO!

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 4-7).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Liczby 1 - 10,

2.     Zwroty na powitanie i pożegnanie,

3.     Konstrukcja I’m (Anna),

4.     Kolory,

5.     Polecenia i pytania dotyczące liczb i kolorów.

The school concert

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 8–17).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

 

1.     Przybory szkolne,

2.     Pytania What’s this?, Who’s this?,

3.     Liczebniki 1 - 10,

4.     Konstrukcja It’s a …, This is a …,

5.     Pytania Where is my (pen)?,

 


Uczeń rozwiązuje TEST NR 1

The magic elf

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 18-29).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Zabawki,

2.     Zwroty Here you are, Thank you, Can I have...?, I want...

3.     Przymiotniki: big, small, old, new, long

4.     Konstrukcja It is a/ This is a…,

5.     Polecenia i pytania dotyczące zabawek, kolorów i przymiotników.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 2

The spider’s web

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 30-39).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Części ciała,

2.     Polecenia:  Shake your…, Touch your…,

3.     Pytanie: How many…?,

4.     Konstrukcja: I’ve got…,

5.     Konstrukcja: I’m scared of…,

6.     Czynności:  I wash my face, I brush my teeth ,

7.     Przyimek with

8.     Polecenia i pytania dotyczące części ciała, i czynnosci.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3

Run, run, run

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 40-51).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Zwierzęta,

2.     Kolory,

3.     Konstrukcja I can /can’t(run),

4.     Prośa i potwierdzenie: Please…, Yes, of course,

5.     Present Continuous : The lion is coming.

6.     Present Simple: Here’s a mouse/zebra/lion.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 4

The picnic

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 52-61).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Produkty żywnosciowe,

2.     Pytanie: Do you like apples?,

3.     Konstrukcja: I like…,

4.     Pytania, opinie i polecenia dotyczące produktów żywnościowych,

5.     Liczebniki 1 -10.

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5


A family pet

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 62-71).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Członkowie rodziny.

2.     Opis wyglądu; przymiotniki i rzeczowniki,

3.     Konstrukcje: This is my (mummy),

4.     Konstrukcje: I’ve got..., He’s got..., He is (clever).

Uczeń rozwiązuje TEST NR 6

Goodbye Bugs Team

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WIEDZA:
znajomość

środków

językowych

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych słów.

Uczeń zna i stosuje część podstawowych słów i zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty (str. 74-75).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne. Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach. Błędy nie zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych wypowiedziach.

1.     Pożegnania,

2.     Miejsca wakacyjne,

3.     Propozycje, prośy i życzenia I want to…, Let’s see…,

4.     Życzenia : Have a great holiday!

5.     Pytanie: Who’s this?

Uczeń rozwiązuje TEST NR 7

 

 

Opracował: Adrian Tokarski

ZAŁĄCZNIK NR 1 do WSO

 

Kryteria oceniania postępów uczniów klas I – III

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

W klasie I i II ocenie podlegają postępy uczniów w następujących obszarach edukacji: 

a)      edukacja polonistyczna;

b)      edukacja językowa (język obcy nowożytny);

c)      edukacja przyrodnicza;

d)     edukacja matematyczna;

e)      edukacja społeczno – etyczna;

f)       edukacja muzyczna,

g)      edukacja plastyczna,

h)      zajęcia komputerowe;

i)        edukacja techniczna;

j)        edukacja ruchowo – zdrowotna, wychowanie fizyczne;

k)      religia – zgodnie z zasadami oceny w tej edukacji.

 

 W klasach  III ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji:

a)      polonistycznej w zakresie:

§  mówienia i słuchania,

§  czytania,

§  pisania,

§  znajomości lektur.

b)      matematycznej w zakresie:

§  dokonywania obliczeń rachunkowych,

§  rozwiązywania zadań tekstowych,

§  umiejętności geometrycznych,

§  umiejętności praktycznych,

c)      przyrodniczej w zakresie:

§  wiadomości o środowisku,

§  wychowania komunikacyjnego,

§  zdrowia i higieny,

d)     artystyczno – ruchowej,

e)      języka angielskiego,

f)       religii – zgodnie z zasadami oceny w tej edukacji.

 

Co najmniej raz w semestrze w klasach I, II i III przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany, którego wyniki są odnotowywane w formie oceny w dzienniku lekcyjnym. Oceny za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów są oznaczone kolorem czerwonym i mogą być opatrzone komentarzem.

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania postępów ucznia klasy I

 

 

 

 

I.       EDUKACJA POLONISTYCZNA

a) w zakresie umiejętności porozumiewania się (mówienie, słuchanie, dbałość o kulturę języka):

 • słucha i rozumie wypowiedzi innych;
 • wypowiada się w sposób kulturalny;
 • uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

b) w zakresie czytania

 • rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy;
 • zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
 • posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
 • interesuje się książką i czytaniem;

c) w zakresie pisania

 • pisze proste krótkie zdania;
 • przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy, z książki;
 • dba o estetykę i poprawność graficzną pisma ( przestrzega zasad kaligrafii);
 • korzysta z pakietów edukacyjnych (podręczników, zeszytów ćwiczeń, itp.) pod kierunkiem nauczyciela;

d) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

 • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera;
 • rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie się nim posłużyć;
 • odtwarza z pamięci teksty dla dzieci (wiersze, piosenki, fragmenty prozy).

 

II.    JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
 • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
 • recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;
 • rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami.

 

III. EDUKACJA PRZYRODNICZA

a) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka);
 • zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy;
 • wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, prowadzi proste hodowle
  i uprawy;
 • wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku;
 • zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka;
 • zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin;
 • wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin
  i zwierząt;
 • wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

b) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

 • obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;
 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji, i ubiera się stosownie
  do panujących warunków atmosferycznych;
 • nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
 • zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar.

 

IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA

a) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

 • ustala równoliczność;
 • układa obiekty w serie rosnące i malejące;
 • klasyfikuje obiekty;
 • wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; orientuje się na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;
 • dostrzega symetrię.

b) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

 • sprawnie liczy obiekty – także wspak (zakres do 20) i zapisuje liczby cyframi (zakres
  do 10);
 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (na konkretach) i zapisuje działania;
 • stosuje w praktyce umiejętności matematyczne (dodawanie i odejmowanie);
 • zapisuje rozwiązanie zadania z treścią.

c) w zakresie pomiaru:

 • długości – mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów;
 • ciężaru – waży przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze;
 • pojemności – odmierza  płyny  kubkiem i miarką litrową;
 • czasu – nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz
  i potrafi z  niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala dziecku orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

d) w zakresie obliczeń pieniężnych:

 • zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł i ich wartości nabywczą;
 • zna  pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

 

V.    EDUKACJA SPOŁECZNO – ETYCZNA

 • potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie,
  że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
 • współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych; grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
 • ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania
  do realiów ekonomicznych rodziny;
 • wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem
  ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;
 • zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
 • wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego;
 • umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;
 • wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;
 • wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
 • niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych.

 

VI. EDUKACJA MUZYCZNA

·         powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;

·         odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;

·         wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

·         świadomie i aktywnie słucha muzyki;

·         kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

 

VII.          EDUKACJA PLASTYCZNA

 • wypowiada się w wybranych technikach plastycznych, na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką;
 • wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych;    
 • rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

 

VIII.       ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 • posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając
  z myszy i klawiatury;
 • zna  i przestrzega zasad bezpieczeństwa korzystania z komputera;
 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

IX. ZAJĘCIA TECHNICZNE

a)   w zakresie wychowania technicznego:

 • wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje;
 • zna  ogólne  zasady  działania urządzeń domowych;
 • buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne;

b)   w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym;
 • zna zagrożenia wynikające  z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji;
  wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

 

X.    EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA

 • uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami;
 • potrafi: chwytać piłkę, rzucać ją, toczyć i kozłować, pokonywać przeszkody, wykonywać ćwiczenia równoważne;
 • dba o zdrowie (higiena, profilaktyka);
 • wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania postępów ucznia klasy II

 

I.       EDUKACJA POLONISTYCZNA

 • układa wielozdaniowe wypowiedzi;
 • trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące i wykrzyknikowe;
 • rozumie słuchany i czytany tekst;
 • pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania;
 • pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z trudnościami ortograficznymi (wyrazy z ą, ę, ó, rz, ch, h, „nie” z przymiotnikami i czasownikami);

·         rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki;

 • rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą, rodzaj rzeczownika;
 • pisze zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list.

     

II.    JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 • rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
 • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
 • recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;
 • rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami.

 

 III. EDUKACJA PRZYRODNICZA

 • zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy, budowę roślin i warunki ich życia;

·         przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski;

 • zna i stosuje zasady poruszania się po drodze;
 • prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej.

 

IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 100;
 • porównuje i porządkuje liczby dwu i trzycyfrowe;
 • biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100;
 • mnoży i dzieli liczby w zakresie 30;
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe;

·         potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych;

 • kreśli odcinki, linie proste, prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty.

                                              

V. EDUKACJA SPOŁECZNO – ETYCZNA

 • potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie,
  że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
 • współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych; grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
 • ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania
  do realiów ekonomicznych rodziny;
 • wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem
  ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;
 • zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
 • wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego;
 • umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;
 • wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;
 • wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
 • niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych.

 

VI. EDUKACJA PLASTYCZNA

 • przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, nastrój;
 • w pracach uwzględnia kształt, barwę, wielkość, proporcje, układ, fakturę, sytuacje przestrzenne;
 • właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały.

 

VII. EDUKACJA MUZYCZNA

 • potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych
  i instrumentów perkusyjnych;
 • śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;
 • improwizuje melodie do krótkich tekstów;
 • swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

 

VIII.  EDUKACJA TECHNICZNA

a)   w zakresie wychowania technicznego:

 • wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje;
 • zna  ogólne  zasady  działania urządzeń domowych;
 • buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne;

b)   w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym;
 • zna zagrożenia wynikające  z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji;
  wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

 

IX. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 • właściwie organizuje własne działania;
 • ustala kolejność czynności;
 • wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania;
 • umie dobrać narzędzia, przybory i materiały.

 

XI. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA

·         jest sprawny ruchowo;

·         chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych;

·         jest zdyscyplinowany, systematyczny, wytrwały w pokonywaniu trudności;

·         przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry;

·         umie dokonać samooceny własnej pracy;

·         troszczy się o zdrowie, czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych;

·         przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega.

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania postępów ucznia klasy III

 

 

I.            EDUKACJA POLONISTYCZNA

·         czyta poprawnie, płynnie i wyraziście; czyta po cichu ze zrozumieniem;

·         pracuje z tekstem, umie wykazać postacie główne, drugorzędne, dokonać oceny postępowania bohaterów, ustalić kolejność zdarzeń, opowiedzieć treść;

·         wypowiada się w rozwiniętej, uporządkowanej formie;

·         układa swobodne, spójne wypowiedzi i wielozdaniowe opowiadania twórcze na podstawie własnych obserwacji, przeżyć, treści słuchanych, czytanej literatury oraz aktualnych wydarzeń;

·         pisze swobodne teksty, opowiadania, opisy, listy, życzenia, zawiadomienia, adresy
z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych, zachowując poznane zasady gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne;

·         pisze w zeszycie w jedną linię płynnie i czytelnie z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, proporcji oraz właściwego ich łączenia w wyrazach;

·         rozpoznaje rzeczownik, czasownik, przymiotnik.

 

II.            EDUKACJA MATEMATYCZNA

·         zna dziesiątkowy system pozycyjny;

·         rozumie i stosuje własności czterech działań arytmetycznych i związków między nimi;

·         pamięciowo dodaje dowolne liczby w zakresie 100;

·         biegle mnoży i dzieli w zakresie 100;

·         rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w zadaniach z treścią;

·         stosuje algorytmy pisemnego dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia przez liczbę jednocyfrową;

·         dokonuje obliczeń dotyczących: mierzenia długości, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza;

·         oblicza długość linii łamanych, obwody prostokątów i trójkątów.

 

III.            EDUKACJA PRZYRODNICZA

·         obserwuje otaczającą rzeczywistość, dostrzegając zmiany w niej zachodzące oraz związki przyczynowo – skutkowe;

·         bada otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną, przeprowadzając różnorodne doświadczenia i badania;

·         postrzega całościowo i kontekstowo sytuacje, zjawiska przyrodnicze, społeczne, odkrywając funkcjonujące w nich prawa i zależności;

·         rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności;

·         wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, historycznej.

 

IV.            JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

·         rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

·         nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

·         recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;

·         rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami.

 

V.            EDUKACJA MUZYCZNA

·         śpiewa piosenki jednogłosowe;

·         odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne;

·         interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne;

·         określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.

 

VI.            EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA

·         korzystając z różnych technik plastycznych i materiałów przedstawia i wyraża w pracach plastycznych własne przeżycia i marzenia, otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną, świat fantazji, uwzględniając wielkość, proporcję, barwę, walor, układ faktur i sytuacje przestrzenne;

·         projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe uwzględniając zasady kompozycji otwartej i zamkniętej, rytmicznej i symetrycznej;

·         określa dziedziny sztuk plastycznych, specjalności zawodowe oraz czynności i narzędzia, działy sztuki;

·         dobiera odpowiednie narzędzia, przybory i materiały do wykonywanego zadania;

·         planuje kolejność podejmowanych działań.

 

VII.            EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA

·         posiada podstawowy zasób umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych;

·         dba o zdrowie, higienę osobistą oraz porządek i czystość otoczenia;

·         zachowuje obowiązujące zasady i reguły uczestnicząc w różnych formach dziecięcej aktywności oraz świadomie stosuje normy współżycia w grupie;

·         dostrzega niebezpieczeństwa związane z: zatruciami pokarmowymi, grzybami, środkami chemicznymi, lekami, narkotykami, alkoholem, papierosami, używaniem ognia;

·         przestrzega przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole.

 

 

 

W dzienniku lekcyjnym oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się oceną wyrażoną za pomocy symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji. Oceny zapisywane w dzienniku i na sprawdzianach mogą zawierać komentarz słowny.

 

Ocena -  symbol  cyfrowy

Poziom wiadomości             i umiejętności

Ocena bieżąca

Ocena sprawdzianów

6

poziom  najwyższy

Uczeń wykazuje się wiadomościami
i umiejętnościami  wykraczającymi poza podstawę programową

ocenę 6 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał 100%   wszystkich punktów oraz wykonał zadania dodatkowe

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

5

poziom wysoki

Uczeń osiąga doskonałe wyniki,
w pełni przyswoił wiadomości
i umiejętności objęte programem nauczania. Biegle korzysta
ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań.

ocenę 5 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał 100% - 95%  wszystkich punktów .

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Osiągasz doskonałe wyniki. Należą Ci się gratulacje!

4

poziom średni

Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić.

 

 

ocenę 4 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę samodzielnie
i popełnił niewielką ilość błędów. Uczeń musi uzyskać 94 - 80% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracujesz bardzo dobrze. Robisz
w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

3

poziom dostateczny

Uczeń stosuje zdobyte wiadomości
i zazwyczaj
samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela.

 

 

ocenę 3 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 79 - 60 % wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Dobrze pracujesz, ale stać cię, by było na więcej. Włóż więcej wysiłku
w podejmowane prace – będziesz osiągać jeszcze lepsze wyniki.

2

poziom niski 

Uczeń przyswoił część wiadomości
i zdobył niektóre umiejętności objęte
programem nauczania oraz stara się je zastosować w typowych sytuacjach. Samodzielnie wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga częstej pomocy
i dodatkowych wskazówek nauczyciela.

 

ocenę 2 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 59 - 40% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracuj uważniej! Pomyśl!, Pracujesz, ale popełniasz dużo błędów. Musisz uważniej pracować. Włóż więcej wysiłku w pracę. Korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

1

poziom bardzo niski

Uczeń ma duże problemy
z przyswajaniem wiedzy
i umiejętności. Nie pracuje samodzielnie. Wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela.

ocenę 1 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, nie radzi sobie z wykonywaniem wielu zadań, niezbędna jest mu pomoc nauczyciela. W sprawdzianie uzyskuje 39 - 0% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.:
To sprawia ci kłopot! Musisz więcej pracować, a zaczniesz osiągać lepsze wyniki w nauce. Pracuj systematycznie, korzystając z pomocy nauczyciela i rodziców.

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę:

 pisemną – w klasie I, II, III wyrażoną stopniem (od 1 do 6 wpisaną do dziennika lekcyjnego), 

 werbalną – ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć

 

Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań.


Przedmiotowy system oceniania w klasie I

 

Rodzaj edukacji

Umiejętności

ocena niedostateczna

 

[1]

ocena
dopuszczająca

 

[2]

ocena
dostateczna

 

[3]

ocena
dobra

 

[4]

ocena
bardzo dobra

 

[5]

 

ocena celująca

wymagania wykraczające poza program

 [6]

 

POLONISTYCZNA

czytanie

Nie zna liter.

Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego tekstu.

Czyta wolno sylabami, trudniejsze wyrazy głoskuje, przestawia, opuszcza litery. Czyta
z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela. Ma trudności
ze zrozumieniem tekstu, nie zwraca uwagi
na znaki interpunkcyjne.

Czyta wyrazami, trudniejsze wyrazy sylabizuje, popełnia nieliczne błędy, tempo średnie. Czyta
z podziałem na role
z pomocą nauczyciela. Częściowo rozumie samodzielnie czytany tekst, nie zawsze zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne.

Czyta zdaniami poznane teksty, nie popełnia błędów, tempo szybkie. Czyta samodzielnie
z właściwą intonacją
z podziałem na role. Rozumie samodzielnie czytany tekst.

Czyta zdaniami nowe teksty, nie popełnia błędów, płynnie, poprawnie. Nowy tekst czyta samodzielnie
z właściwą intonacją
z podziałem na role, rozumie samodzielnie czytany tekst.

mówienie

Nie wypowiada się na podany temat. słownictwo poniżej poziomu wieku.

Wypowiada się pojedynczymi słowami, posiada ubogie słownictwo.

Wypowiada się zdaniami prostymi, posiada ubogie słownictwo. Tworzy wypowiedzi mało zrozumiałe.

Wypowiada się zdaniami. Zasób słownictwa na poziomie wieku. Wypowiedzi
są zrozumiałe.

Wypowiada się pełnymi zdaniami, stosuje bogate słownictwo. Wypowiedzi są zrozumiałe i poprawne gramatycznie.

Wypowiada się złożonymi zdaniami, stosuje bogate słownictwo. Tworzy wypowiedzi zrozumiałe
i poprawne gramatycznie, stylistycznie i językowo.

słuchanie

Nie słucha poleceń
i czytanych tekstów.

Nie zawsze uważnie słucha poleceń
i czytanych tekstów.

Raczej uważnie słucha poleceń i czytanych tekstów.

Uważnie słucha poleceń i czytanych tekstów,
ale nie zawsze udziela prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Uważnie słucha poleceń i czytanych tekstów. Udziela prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu lub wypowiedzi innych.

Zawsze czujnie słucha poleceń i czytanych tekstów. Formułuje pytania
i odpowiedzi nt. wysłuchanego tekstu lub wypowiedzi.

POLONISTYCZNA

pisanie

Pisze niestarannie, litery są niekształtne, przekraczają liniaturę. Nie odwzorowuje tekstu, nie potrafi pisać
z pamięci.

Pisze niestarannie, odwzorowując tekst popełnia liczne błędy, opuszcza litery, sylaby,
Pisząc z pamięci popełnia dużo błędów, tempo pisania bardzo wolne.

Pisze średnio starannie, odwzorowując tekst popełnia błędy, opuszcza litery, elementy liter, znaki interpunkcyjne. Pisząc z pamięci popełnia błędy, tempo pisania wolne.

Pisze nie zawsze starannie, odwzorowując tekst popełnia nieliczne błędy, opuszcza, przestawia litery. Pisząc z pamięci popełnia nieliczne błędy, tempo pisania szybkie, średnie.

Pisze starannie, czytelnie, samodzielnie, bezbłędnie. Pisząc
z pamięci pisze bezbłędnie, tempo pisania szybkie.

Pisze bardzo starannie, czytelnie, samodzielnie, bezbłędnie. Pisząc z pamięci pisze bezbłędnie, tempo pisania szybkie. Samodzielnie układa
i poprawnie zapisuje zdania na określony temat.

gramatyka

Nie wyróżnia zdań, wyrazów, sylab, głosek, nie dzieli wyrazów na sylaby, nie rozpoznaje samogłosek
i spółgłosek.
Nie układa wyrazów
i zdań z rozsypanek, nie zna rodzajów zdań, nie zna pojęć rzeczownika
i czasownika.
Nie zna kolejności liter  w alfabecie.

Nie wyróżnia zdań, wyróżnia wyrazy, sylaby, głoski. Dzieli
2 - sylabowe wyrazy
na sylaby, z pomocą nauczyciela określa samogłoski i spółgłoski, Tylko z pomocą nauczyciela układa wyrazy i zdania
z rozsypanek.
Nie rozpoznaje zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących,
nie rozpoznaje rzeczownika
i czasownika. Pod kierunkiem nauczyciela wymieni kolejność liter w alfabecie.

Czasem popełnia błędy przy wyróżnianiu zdań, wyrazów, sylab, głosek. Dzieli krótkie wyrazy
na sylaby, myli się
w określaniu samogłosek i spółgłosek. Pod kierunkiem nauczyciela układa wyrazy i zdania
z rozsypanek. Myli zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące,
z pomocą nauczyciela rozpoznaje rzeczownik
i czasownik. Popełnia błędy w kolejności liter w alfabecie.

Poprawnie wyróżnia zdania, wyrazy, sylaby, głoski. Dzieli wyrazy
na sylaby, rozpoznaje samogłoski i spółgłoski w wyrazach. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu wyrazów
i zdań z rozsypanek, potrafi samodzielnie skorygować błędy.
Z pomocą rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące. Zna pojęcie rzeczownika i czasownika, popełnia nieliczne błędy przy rozpoznawaniu rzeczownika
i czasownika. Popełnia nieliczne błędy
w kolejności liter
w alfabecie.

Wyróżnia zdania, wyrazy, sylaby, głoski. Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby, rozpoznaje samogłoski i spółgłoski. Układa wyrazy i zdania z rozsypanek, rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące.
Zna i nazywa znaki interpunkcyjne, bezbłędnie rozpoznaje rzeczowniki
i czasowniki.
Zna kolejność liter
w alfabecie.

Bezbłędnie wyróżnia zdania, wyrazy, sylaby, głoski. Dzieli wyrazy na sylaby, rozpoznaje samogłoski
i spółgłoski w tekście. Samodzielnie układa wyrazy i zdania z rozsypanek, rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, rozróżnia znaki interpunkcyjne, bezbłędnie rozróżnia rzeczowniki
i czasowniki. Zna kolejność liter w alfabecie.

 

liczenie

Nie rozumie pojęcia liczby, nie umie porównywać liczb
z użyciem znaków <,>,=.

Dodaje i odejmuje
w zakresie 10,
w wolnym tempie
na konkretach z pomocą nauczyciela, Porównuje liczby z użyciem znaków <,>,=. Pisze liczebniki. Popełnia błędy.

Liczy w zakresie 10
na konkretach, pisze liczebniki, rozumie,
że dodawanie
i odejmowanie
to działania wzajemnie odwrotne.

Sprawnie dodaje
i odejmuje w pamięci lub na konkretach.

Biegle liczy w pamięci w opracowywanym zakresie.

Biegle wykonuje działania
w pamięci wykraczając poza opracowany zakres.

MATEMATYCZNA

zadania tekstowe

Nie wyróżnia danych, szukanych, nie dostrzega związku między nimi.

 

Wyróżnia dane
i szukane, nie dostrzega związku między nimi.
Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Wyróżnia dane
i szukane, dostrzega związki między nimi. Rozwiązuje zadania przedstawione rysunkiem, nie układa treści zadania
do ilustracji.

Układa treść zadania
do ilustracji, umie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadanie tekstowe.

Układa treść zadania
do ilustracji i formuły matematycznej. Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe proste
i dwudziałaniowe.

Samodzielnie rozwiązuje
i układa zadania tekstowe złożone.

geometria

Nie rozpoznaje podstawowych figur geometrycznych.

 

Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne
z pomocą nauczyciela.

Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne.

Rozpoznaje figury geometryczne, określa właściwości figur
z pomocą nauczyciela, mierzy odcinki.

Rozpoznaje figury geometryczne,
zna właściwości figur, rysuje odcinki.

Zna nazwy i rozpoznaje figury geometryczne, rysuje odcinki i figury
o określonych wymiarach.

umiejętności praktyczne

Nie zna nazw dni tygodnia, miesięcy
i pór dnia.

Przy pomocy nauczyciela stosuje poznane wiadomości.

Zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, stosuje wiadomości
z nielicznymi błędami.

Zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, odczytuje, zapisuje i ustawia pełne godziny na zegarze, samodzielnie stosuje poznane wiadomości, liczy pieniądze.

Zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, odczytuje, zapisuje i ustawia pełne godziny na zegarze, liczy pieniądze, zna jednostki miary, dokonuje obliczeń
z jednostkami monetarnymi.

Zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, odczytuje, zapisuje i ustawia pełne godziny na zegarze, liczy pieniądze, zna jednostki miary, dokonuje obliczeń
z jednostkami monetarnymi, odczytuje godziny
w systemach 12- i 24- godzinnym.

SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA

 

Nie zna zasad ruchu drogowego,
nie orientuje się
w najbliższym otoczeniu, nie zna nazw otaczających
je roślin i zwierząt, nie rozróżnia pór roku.

Słabo orientuje się
w najbliższym otoczeniu, nie zna nazw zawodów, myli pory roku, błędnie określa zmiany zachodzące
w poszczególnych porach roku.

Orientuje się
w najbliższym otoczeniu, rozpoznaje najczęściej występujące rośliny i zwierzęta,
zna i stosuje podstawowe przepisy ruchu drogowego,
zna nazwę swojej miejscowości.

Zna nazwy miast i wsi
w najbliższej okolicy, zna zasady przechowywania produktów żywnościowych,
zna strukturę rodziny, zna urządzenia techniczne używane
w domu, dostrzega zmiany zachodzące
w przyrodzie.

Bardzo dobrze zna najbliższą okolicę,
zna dokładny adres zamieszkania, bezpiecznie porusza się w szkole i poza nią , wyróżnia zawody,
zna i stosuje zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych używanych w domu, dostrzega zmiany zachodzące
w przyrodzie w zależności od pory roku.

Wie, jak racjonalnie się odżywiać, zna wartości odżywcze produktów spożywczych, warzyw
i owoców, rozumie konieczność ochrony środowiska, rozpoznaje znaki drogowe dotyczące pieszych, posiada szeroką wiedzę na temat roślin
i zwierząt.

Głównym kryterium oceniania edukacji artystyczno – ruchowej jest: stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, wysiłek włożony w wykonywaną pracę, osobiste predyspozycje ucznia.

MUZYCZNA

 

Nie potrafi zaśpiewać jednej opracowanej piosenki, niechętnie podejmuje jakiekolwiek działania.

Umie zaśpiewać kilka poznanych piosenek.

Umie zaśpiewać kilka poznanych piosenek, przy pomocy nauczyciela rytmicznie recytuje tekst, wyraża ruchem muzykę.

Chętnie śpiewa, potrafi ruchem wyrazić muzykę, w stopniu elementarnym gra na instrumentach, rytmizuje tekst.

Bardzo chętnie
i poprawnie śpiewa,
ma duże poczucie rytmu, gra na instrumentach opracowane melodie.

Samodzielnie podejmuje śpiew i grę
na instrumentach, uczestniczy
w pozaszkolnych formach  działalności muzycznej.

RUCHOWA

 

Nie podejmuje jakichkolwiek prób wykonywania ćwiczeń.

Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.

Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, ale nie dość lekko i dokładnie,
z małymi błędami technicznymi.

Ćwiczenia wykonuje prawidłowo,
nie potrzebuje większych bodźców
do pracy nad osobistym usprawnieniem.

Bardzo dobra sprawność fizyczna, ćwiczenia wykonane właściwą techniką, dokładnie
i w odpowiednim tempie, współdziała
w zespole.

Samodzielnie doskonali swoją sprawność, uczestniczy
w pozaszkolnych zajęciach sportowych, reprezentuje szkołę.

PLASTYCZNO – TECHNICZNA

 

Nie podejmuje wysiłku, aby cokolwiek zrobić.

Wykonuje prace nieestetyczne, często
ich nie kończy, stara się obsługiwać proste urządzenia tylko
z pomocą dorosłych.

Wykonuje prace mało estetyczne, schematyczne dotyczące określonego tematu, stara się obsługiwać proste urządzenia.

Wykonuje prace mało estetyczne dotyczące określonego tematu,
ale pracuje z dużym zaangażowaniem ,
umie posługiwać się narzędziami
i urządzeniami codziennego użytku pod      kierunkiem nauczyciela.

Wykonuje prace estetyczne dotyczące określonego tematu, pracuje z dużym zaangażowaniem dobrze zna narzędzia
i urządzenia codziennego użytku
i potrafi się nimi posługiwać.

Wykonuje estetyczne prace, stosuje ciekawe rozwiązania, z  inicjatywy wykorzystuje różne materiały, bezpiecznie posługuje się narzędziami
i urządzeniami codziennego użytku.

KOMPUTEROWA

 

Nie podejmuje wysiłku pracy
w edytorze grafiki, ani edytorze tekstu.

Obsługuje komputer przy pomocy nauczyciela.

Nie potrafi wykonać prostych rysunków, ani zadań w edytorze tekstu.

Wymaga ciągłej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela.

Obsługuje komputer przy pomocy nauczyciela.

Potrafi wykonać pod kierunkiem nauczyciela proste rysunki i niektóre zadania w edytorze tekstu. Wykonuje niektóre ćwiczenia.

Obsługuje komputer, czasami wymaga pomocy nauczyciela.

Posługuje się edytorem grafiki i tekstu.

Wykonuje ćwiczenia.

Prawidłowo
i samodzielnie obsługuje komputer.

Sprawnie obsługuje edytor grafiki i tekstu.

Wykonuje ćwiczenia.

Sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer.

Biegle obsługuje edytor grafiki i tekstu.

Samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

 

 


Przedmiotowy system oceniania w klasie II

 

Rodzaj edukacji

Umiejętności

ocena niedostateczna

 

[1]

ocena
dopuszczająca

 

[2]

ocena
dostateczna

 

[3]

ocena
dobra

 

[4]

ocena
bardzo dobra

 

[5]

 

ocena celująca

wymagania wykraczające poza program

 [6]

 

POLONISTYCZNA

czytanie

Głoskuje, nie czyta.

Czyta sylabami.

Czyta wyrazami,
tempo wolne.

Czyta wyrazami,
ze zrozumieniem,
tempo prawidłowe.

Czyta zdaniami,
ze zrozumieniem,
z podziałem na role.

Czyta zdaniami,
ze zrozumieniem,
z podziałem na role oraz
z zastosowaniem techniki języka mówionego.

mówienie

Wypowiada się pojedynczymi słowami, ma ubogie słownictwo.

Wypowiedź dłuższa jest nielogiczna i niespójna, wadliwa konstrukcja zdania.

Przy pomocy nauczyciela formułuje dłuższe wypowiedzi oraz opowiada treść utworu
po jednorazowym przeczytaniu lub wysłuchaniu, w sposób niespójny opisuje przedmioty.

Formułuje pytania
do tekstu, bierze udział w zbiorowym układaniu opisu i opowiadania, układa kilkuzdaniowe, spójne wypowiedzi, potrafi kulturalnie prowadzić rozmowę.

Formułuje pytania
w związku
z interesującymi je tematami, posiada bogate słownictwo, indywidualnie redaguje kilkuzdaniowe opowiadanie i opis.

Układa samodzielnie twórcze opowiadania, indywidualnie opowiada wysłuchany lub przeczytany tekst i historyjkę obrazkową, formułuje pytania
do interesujących je problemów, audycji RTV, przeczytanych lektur, sztuk teatralnych, filmów itp..

pisanie

Nie układa zdań
z rozsypanki wyrazowej,
nie przepisuje tekstu drukowanego
ani pisanego.

Układa zdania
z rozsypanek wyrazowych, porządkuje rozsypanki zdaniowe, nie pisze swobodnych tekstów, nie uczestniczy w zbiorowym redagowaniu opowiadania, opisu, pisaniu listów.

Porządkuje rozsypanki wyrazowe i sylabowe, uczestniczy
w zbiorowym redagowaniu opowiadania, opisu, pisaniu listu, nie potrafi samodzielnie zredagować kilkuzdaniowej wypowiedzi.

Porządkuje rozsypanki wyrazowe i sylabowe, uczestniczy
w zbiorowym redagowaniu opowiadania, opisu, pisaniu listu, konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź pisemną
na określony temat, pisze płynnie, czytelnie, tempo pisania prawidłowe.

Porządkuje rozsypanki wyrazowe i sylabowe, uczestniczy w zbiorowym redagowaniu opowiadania, opisu, pisaniu listu, indywidualnie redaguje poprawną logicznie
i gramatycznie kilkuzdaniową wypowiedź pisemną, indywidualnie pisze życzenia z różnych okazji.

Porządkuje rozsypanki wyrazowe i sylabowe, uczestniczy w zbiorowym redagowaniu opowiadania, opisu, pisaniu listu, indywidualnie układa wielozdaniowe, twórcze wypowiedzi pisemne (opowiadania, wiersze itp.).

POLONISTYCZNA

ortografia

Nie zna i nie stosuje podstawowych zasad ortografii.

Zna, ale nie potrafi zastosować podstawowych zasad ortografii.

Zna i stosuje podstawowe zasady ortografii, popełnia błędy w przepisywaniu tekstu oraz pisaniu
z pamięci.

Stosuje zasady pisowni „rz”, „ó”, „ż” wymienne, „rz” po spółgłoskach, stosuje wielką literę
w korespondencji, poprawnie przepisuje teksty pisane
i drukowane, pisze poprawnie z pamięci tekst obejmujący poznany materiał ortograficzny.

Stosuje zasady pisowni „rz”, „ó”, „ż” wymienne, „rz” po spółgłoskach, stosuje wielką literę
w korespondencji, poprawnie przepisuje teksty pisane
i drukowane, pisze poprawnie z pamięci tekst obejmujący poznany materiał ortograficzny, poprawnie pisze ze słuchu, stosuje zasady pisania wyrazów z „ą” i „ę” oraz „ó”, „rz”, „ch”, „ż” niewymiennym.

Stosuje zasady pisowni „rz”, „ó”, „ż” wymienne, „rz” po spółgłoskach, stosuje wielką literę w korespondencji, poprawnie przepisuje teksty pisane i drukowane, pisze poprawnie z pamięci tekst obejmujący poznany materiał ortograficzny, poprawnie pisze ze słuchu, stosuje zasady pisania wyrazów z „ą” i „ę” oraz „ó”, „rz”, „ch”, „ż” niewymiennym, stosuje znaki interpunkcyjne, pisze poprawnie „nie”
z przymiotnikami
i czasownikami.

gramatyka

Nie rozpoznaje spółgłosek, samogłosek, sylab, nie rozróżnia rodzajów zdań.

Nie zna części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik),
nie rozróżnia liczby mnogiej i pojedynczej rzeczownika
i czasownika, nie układa różnych rodzajów zdań.

Zna podstawowe części mowy, potrafi utworzyć liczbę pojedynczą
i mnogą rzeczownika
i czasownika, rozróżnia przymiotniki jako określenia rzeczownika.

Umie rozróżnić rodzaj rzeczownika, wyróżnia rodzinę wyrazów, stosuje zgodne formy rzeczowników
i przymiotników, zna
i stosuje praktycznie kolejność alfabetyczną wyrazów.

Poprawnie łączy
w zdaniu poznane części mowy, rozwija zdania poprzez dodawanie wyrazów, ogranicza ilość wyrazów w zdaniu.

Umie ustalić za pomocą pytań związki między wyrazami w zdaniu.

MATEMATYCZNA

liczenie

Nie rozumie pojęcia liczby, nie umie wymienić liczb parzystych
i nieparzystych,
nie zna tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 10.

 

Dodaje i odejmuje
w zakresie 10 i 20
bez przekroczenia progu dziesiątkowego, mnoży w zakresie 10, umie porównywać liczby
z użyciem znaków <,>,=.

Pisze liczebniki, rozumie, że dodawanie
i odejmowanie
to działania wzajemnie odwrotne, dzieli
w zakresie 10, stosuje przemienność i łączność dodawania, mnożenia,
w zakresie 10, dodaje
i odejmuje z zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, wyróżnia dziesiątki
i jedności w liczbie dwucyfrowej, zna kolejność wykonywania działań, nie zawsze
ją stosuje.

Zna i stosuje tabliczkę mnożenia i dzielenia
w zakresie 30, stosuje przemienność i łączność mnożenia, zna rolę nawiasu w obliczeniach matematycznych,
zna i stosuje kolejność wykonywania działań, rozumie pojęcia dotyczące porównywania różnicowego, czyta
i zapisuje liczby trzycyfrowe.

Mnoży i dzieli
w zakresie 100, odczytuje i zapisuje liczby rzymskie
w zakresie XII,
wie na co zwrócić uwagę przy porównywaniu liczb trzycyfrowych.

Biegle wykonuje działania
w pamięci, zebrał doświadczenia dotyczące parzystości i nieparzystości sum i różnic, odczytuje
i zapisuje liczby rzymskie powyżej XII.

zadania tekstowe

Nie wyróżnia danych, szukanych, nie dostrzega związku między nimi.

Wyróżnia dane
i szukane, nie dostrzega związku między nimi,
z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Wyróżnia dane
i szukane, dostrzega związki między nimi, rozwiązuje zadania przedstawione rysunkiem, nie układa treści zadania
do ilustracji, umie rozwiązać proste zadanie tekstowe.

Układa treść zadania
do ilustracji, umie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadanie tekstowe złożone.

Przekształca zadanie tekstowe z dodawania
na odejmowanie
i z mnożenia
na dzielenie, umie samodzielnie rozwiązać złożone zadanie tekstowe, rozwiązuje zadania tekstowe
na porównanie różnicowe.

Samodzielnie układa złożone zadania tekstowe, rozwiązuje i układa zadania tekstowe na porównywanie różnicowe.

geometria

Nie rozpoznaje podstawowych figur geometrycznych.

Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne,
nie zna pojęcia kąta prostego.

Rozpoznaje odcinki prostopadłe
i równoległe.

Konstruuje odcinki prostopadłe, rozpoznaje kształt odcinka
w otoczeniu, na modelach i rysunkach.

Konstruuje odcinki równoległe, figury geometryczne, wymienia ich własności.

Zna nazwy i rozpoznaje wszystkie figury geometryczne.

 

Umiejętności praktyczne

Nie zna jednostek miar, nazw dni tygodnia, miesięcy
i pór dnia.

Zna podstawowe jednostki miary, przy pomocy nauczyciela stosuje poznane wiadomości.

Zna podstawowe jednostki miary, zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, stosuje wiadomości
z nielicznymi błędami.

Zna podstawowe jednostki miary, zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, odczytuje, zapisuje i ustawia godziny na zegarze, samodzielnie stosuje poznane wiadomości, odczytuje dane z tabeli.

Zna podstawowe jednostki miary, zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, odczytuje godziny w systemie dwunastogodzinnym, zna wszystkie jednostki miary, wykorzystuje dane z tabeli
do rozwiązania zadań tekstowych.

Zna podstawowe jednostki miary, zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, zna i stosuje wszystkie jednostki miary, odczytuje godziny
w systemach 12- i 24- godzinnym. Bierze udział
w konkursach.

SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Nie zna zasad ruchu drogowego,
nie orientuje się
w najbliższym otoczeniu, nie zna nazw otaczających
je roślin i zwierząt.

Słabo orientuje się
w najbliższym otoczeniu, nie zna nazw zawodów, nie zna się
na kalendarzu.

Orientuje się
w najbliższym otoczeniu, nie zna elementów pogody, rozpoznaje najczęściej występujące rośliny
i zwierzęta, zna i stosuje podstawowe przepisy ruchu drogowego.

Zna nazwy miast i wsi
w najbliższej okolicy, wyróżnia podstawowe części roślin, zna zabytki Krakowa, zna zasady przechowywania produktów żywnościowych.

Bardzo dobrze zna najbliższą okolicę, bezpiecznie porusza się
w szkole i poza nią, wyróżnia zawody, zna podstawowe warunki życia roślin i zwierząt, zna i stosuje zasady higieny, zna elementy pogody, wyznacza kierunki geograficzne
za pomocą słońca.

Wyznacza kierunki geograficzne za pomocą kompasu, wie jak racjonalnie się odżywiać, zna wartości odżywcze produktów spożywczych, warzyw i owoców, rozumie konieczność ochrony środowiska.

Głównym kryterium oceniania edukacji artystyczno – ruchowej jest: stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, wysiłek włożony w wykonywaną pracę, osobiste predyspozycje ucznia.

 

plastyczno – techniczna

Jest często nieprzygotowany
do zajęć plastyczno – technicznych, wykonuje je według prostych schematów, estetyka prac budzi zastrzeżenia.

Niewłaściwie interpretuje temat, rozmieszczanie poszczególnych elementów  na pracy    plastycznej i dobór kolorów budzi zastrzeżenia, niezbyt estetyczne wykończenie pracy, tworzy proste prace przestrzenne.

Poprawnie interpretuje temat, nie zawsze prawidłowo rozmieszcza poszczególne elementy na pracy plastycznej, stara się właściwie dobrać kolory,
dba o estetyczne wykończenie pracy, tworzy prace przestrzenne.

Jest zawsze przygotowany do zajęć plastyczno – technicznych, prawidłowo interpretuje temat, poprawnie rozmieszcza poszczególne elementy na pracy plastycznej, właściwie dobiera kolory, dba o estetyczne wykończenie pracy, tworzy prace przestrzenne.

Prawidłowo interpretuje temat, poprawnie rozmieszcza poszczególne elementy na pracy plastycznej, właściwie dobiera kolory, dba o estetyczne wykończenie pracy, tworzy prace przestrzenne, posiada zawsze potrzebne materiały, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy.

Stosuje różne materiały, techniki i formy,  wykorzystuje tradycje regionalne, prawidłowo interpretuje temat, poprawnie rozmieszcza poszczególne elementy
na pracy plastycznej, właściwie dobiera kolory,
dba o estetyczne wykończenie pracy, tworzy prace przestrzenne, bierze udział w konkursach.

ARTYSTYCZNO – RUCHOWA

muzyczna

Nie zna słów
i melodii poznanych piosenek, nie potrafi zaśpiewać indywidualnie zbiorowo  poznanej piosenki.

Umie zaśpiewać kilka poznanych piosenek
z pomocą nauczyciela, ma kłopoty z linią melodyczną
i rytmiczną, nie zna dobrze słów.

Śpiewa piosenki indywidualnie
i zbiorowo,
przy pomocy nauczyciela, rytmicznie recytuje tekst, wyraża ruchem muzykę improwizuje melodie
do krótkich
tekstów.

Śpiewa piosenki, potrzebuje wskazówek i pomocy nauczyciela przy wykonaniu niektórych prac,  rozpoznaje brzmienie podstawowych instrumentów  muzycznych,

tworzy proste podkłady muzyczne
z wykorzystaniem instrumentów,

układa melodię
do wybranych tekstów
.

Śpiewa zbiorowo

i indywidualnie poznane piosenki, określa nastrój utworów muzycznych, odtwarza je ruchem
i za pomocą środków plastycznych, rozpoznaje brzmienie podstawowych instrumentów muzycznych,
prawidłowo odtwarza linię melodyczną,

tworzy proste podkłady muzyczne
z wykorzystaniem instrumentów, układa melodię do wybranych tekstów.

Śpiewa zbiorowo
i indywidualnie poznane piosenki, określa nastrój utworów muzycznych, odtwarza je ruchem 
i za pomocą środków plastycznych, rozpoznaje brzmienie instrumentów  muzycznych, tworzy proste podkłady muzyczne
z wykorzystaniem instrumentów, układa melodię do wybranych tekstów, bierze udział
w konkursach.

ruchowa

Ćwiczy niechętnie, wymaga stałej pomocy
i mobilizacji,
nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy. Zapomina często
o stroju gimnastycznym.

Ćwiczy wolno, niepewnie, niesamodzielnie, wymaga częstej pomocy, ale stara się. Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje z zabawy. Zapomina często o stroju gimnastycznym.

Przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Czasami
nie ćwiczy z powodu braku odpowiedniego stroju.

Dobrze wykonuje ćwiczenia gimnastyczne objęte programem edukacji motorycznej, uczestniczy w zabawach rytmiczno – ruchowych, przestrzega  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, często
ma odpowiedni strój.

Bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia gimnastyczne objęte programem edukacji motorycznej, chętnie uczestniczy
w zabawach rytmiczno – ruchowych, przestrzega zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy,
ma zawsze odpowiedni strój.

Uczestniczy  zgodnie
z regułami w zajęciach rozwijających  sprawność fizyczną, przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia
do ćwiczeń, posługuje się przyborami zgodnie z ich przeznaczeniem, posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija, uczestniczy w grach zespołowych,

właściwie zachowuje się
w sytuacjach zwycięstwa
i porażki, dba o prawidłową postawę. Bierze udział
w zawodach, zabawach.

KOMPUTEROWA

 

Nie opanował umiejętności
i wiedzy z zakresu materiału programowego,

nie zna terminologii informatycznej,

nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera,

nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu,
nie wykonuje poleconych zadań,

ignoruje regulamin pracowni oraz zasady bezpiecznej
i higienicznej pracy
z komputerem.

Częściowo opanował wiedzę i umiejętności
z zakresu materiału programowego,

częściowo zna terminologię informatyczną,
ale nie potrafi jej zastosować,

bezpiecznie obsługuje komputer, zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,
ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,

poprawnie uruchamia komputer, proste aplikacje i zamyka
je oraz system,

z trudnością komunikuje się z komputerem
w środowisku Windows,

na ogół ma trudności podczas realizacji zadań z komputerem.

Ma niewielkie problemy z samodzielnym pokonywaniem trudności, ma trudności w posługiwaniu się komputerem, w sposób zadowalający opanował umiejętności
i wiedzę z zakresu materiału programowego,

zna terminologię informatyczną,
ale ma trudności
z jej zastosowaniem,

poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,

nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań, nawet z pomocą nauczyciela,

poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.

Dobrze opanował umiejętności i wiedzę
z zakresu materiału programowego,

posługuje się terminologią informatyczną,

poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,

z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań,

osiąga dobre efekty podczas realizacji zadań z komputerem,

zna zasady i sprawnie posługuje się myszką
i klawiaturą,

potrafi wyszukać potrzebne informacje
we wskazanym miejscu,

komunikuje się
z komputerem
w środowisku Windows we wskazanym miejscu,

z niewielką pomocą, pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.

Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,

problemy teoretyczne
i praktyczne rozwiązuje samodzielnie, operuje bogatym słownictwem
z zakresu informatyki
i potrafi go wykorzystać,

bezpiecznie obsługuje komputer, bardzo dobrze posługuje się podstawowym zestawem komputerowym,

bardzo efektywnie komunikuje się
z komputerem, osiąga bardzo dobre efekty podczas realizacji zadań z komputerem,

potrafi pracować w kilku aplikacjach jednocześnie.

 

Posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,

wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu konkretnych problemów, wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, doskonale posługuje się komputerem, samodzielnie pokonuje trudności, doskonale radzi sobie
w posługiwaniu się poznanymi programami,

wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (gazetki itp.).

 

 


Przedmiotowy system oceniania w klasie III

 

Rodzaj edukacji

Umiejętności

ocena niedostateczna

 

[1]

ocena
dopuszczająca

 

[2]

ocena
dostateczna

 

[3]

ocena
dobra

 

[4]

ocena
bardzo dobra

 

[5]

 

ocena celująca

wymagania wykraczające poza program

[6]

 

POLONISTYCZNA

czytanie

Głoskuje, czyta cicho, niewyraźnie, bez zrozumienia

Czyta sylabami, bardzo powoli, tylko częściowo rozumie czytany tekst.

Czyta wyrazami, tempo wolne, nie zawsze potrafi odnaleźć określony fragment tekstu.

Czyta poprawnie, zdaniami,
ze zrozumieniem,
tempo prawidłowe.

Czyta zdaniami, płynnie, ze zrozumieniem,
z podziałem na role.

Czyta płynnie, wyraziście, w szybkim tempie, z podziałem na role i z zastosowaniem techniki języka mówionego (zmiana intonacji głosu).

mówienie

Wypowiada się okazjonalnie, pojedynczymi słowami, ma ubogie słownictwo.

Wypowiada się rzadko, chaotycznie, wypowiedź dłuższa jest nielogiczna
i niespójna, wadliwie konstruuje zdania.

Nie wypowiada się samorzutnie, dłuższe wypowiedzi formułuje przy pomocy nauczyciela, nie zawsze stosuje poprawne formy gramatyczne, przedmioty opisuje w sposób niespójny.

Wypowiada się samorzutnie, zdaniami pojedynczymi, formułuje proste pytania do tekstu, bierze udział
w zbiorowym układaniu opisu i opowiadania, układa kilkuzdaniowe, spójne wypowiedzi, potrafi kulturalnie prowadzić rozmowę, poprawnie recytuje.

Wypowiada się zdaniami złożonymi, formułuje pytania
w związku
z interesującymi
je tematami, stosuje poprawne formy gramatyczne, posiada bogate słownictwo, indywidualnie redaguje kilkuzdaniowe opowiadanie i opis, recytuje poezję.

Często wypowiada się samorzutnie, zdaniami złożonymi, udziela spójnych, wielozdaniowych odpowiedzi, układa samodzielnie twórcze opowiadania, aktywnie
i kulturalnie uczestniczy
w dyskusji, recytuje fragmenty prozy i poezję.

pisanie

Nie układa zdań
z rozsypanki, pisze nieestetycznie, przepisuje z licznymi błędami, nie pisze
z pamięci ani ze słuchu, nie układa zdań na dany temat, nawet z pomocą nauczyciela.

Porządkuje rozsypanki zdaniowe, teksty przepisuje z błędami, układa samodzielnie tylko pojedyncze, proste zdania.

Przepisuje z nielicznymi błędami, uczestniczy
w zbiorowym redagowaniu, opisu, opowiadania, pisaniu listu, nie potrafi samodzielnie zredagować kilkuzdaniowej, spójnej wypowiedzi.

Pisze płynnie, czytelnie, tempo pisania prawidłowe, konstruuje kilkuzdaniową wypowiedź pisemną
na określony temat.

Pismo estetyczne, indywidualnie redaguje poprawną logicznie
i gramatycznie kilkuzdaniową wypowiedź pisemną, indywidualnie pisze życzenia z różnych okazji.

Pisze estetycznie, bezbłędnie z pamięci i ze słuchu, indywidualnie układa wielozdaniowe, twórcze wypowiedzi pisemne (opowiadania, wiersze itp.).

POLONISTYCZNA

ortografia

Nie zna i nie stosuje podstawowych zasad ortografii.

Zna, ale nie potrafi zastosować podstawowych zasad ortografii, pisze
z błędami z pamięci
i ze słuchu.

Zna i stosuje podstawowe zasady ortografii, przepisuje oraz pisze z pamięci
i ze słuchu z nielicznymi błędami.

Stosuje zasady pisowni „rz”, „ó”, „ż” wymienne, „rz” po spółgłoskach, stosuje wielką literę
w korespondencji, poprawnie przepisuje teksty pisane
i drukowane, pisze poprawnie z pamięci tekst obejmujący poznany materiał ortograficzny.

Poprawnie pisze
z pamięci i ze słuchu, stosuje zasady pisania wyrazów z „ą” i „ę” oraz „ó”, „rz”, „ch”, „ż” niewymiennym, dba
o poprawność ortograficzną, używa słownika ortograficznego.

Stosuje znaki interpunkcyjne, pisze poprawnie „nie” z różnymi częściami mowy.

gramatyka

Nie rozpoznaje spółgłosek, samogłosek, sylab, nie rozróżnia rodzajów zdań,
nie zna nazw podstawowych części mowy,
nie rozróżnia liczby mnogiej
i pojedynczej.

Rozróżnia, choć nie nazywa i nie układa różnych rodzajów zdań, zna tylko podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik), potrafi utworzyć liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika.

Potrafi utworzyć liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika, czasownika
i przymiotnika, rozróżnia przymiotniki jako określenia rzeczownika zna i stosuje praktycznie kolejność alfabetyczną wyrazów.

Umie rozróżnić rodzaj rzeczownika, czasownika i przymiotnika, wyróżnia rodzinę wyrazów, stosuje zgodne formy rzeczowników, czasowników
i przymiotników, rozwija zdania poprzez dodawanie wyrazów, ogranicza ilość wyrazów w zdaniu.

Poprawnie łączy
w zdaniu poznane części mowy, rozróżnia przysłówek i liczebnik, umie ustalić za pomocą pytań związki między wyrazami w zdaniu.

Odmienia poznane części mowy, tworzy przysłówki
od przymiotników, zawsze stosuje poprawne formy gramatyczne, używa nazewnictwa.

MATEMATYCZNA

liczenie

Nie rozróżnia pojęcia liczby od cyfry,
nie rozumie związku dodawania
z odejmowaniem,
nie zna tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 30.

Dodaje i odejmuje
w zakresie 20, mnoży
w zakresie 30, umie porównywać liczby
z użyciem znaków <,>,=.

Pisze liczebniki, rozumie, że dodawanie
i odejmowanie
to działania wzajemnie odwrotne, mnoży, ale
nie dzieli w zakresie 100, stosuje własności dodawania i mnożenia, dodaje i odejmuje
z zakresie 100, ale bez przekroczenia progu dziesiątkowego, zna kolejność wykonywania działań, ale nie zawsze
ją stosuje.

Zna i stosuje tabliczkę mnożenia i dzielenia
w zakresie 100, stosuje przemienność i łączność mnożenia, zna rolę nawiasu w obliczeniach matematycznych, zna
i stosuje kolejność wykonywania działań, rozumie pojęcia dotyczące porównywania różnicowego
i ilorazowego, czyta
i zapisuje liczby
do 10 000.

Bezbłędnie mnoży
i dzieli w zakresie 100, odczytuje i zapisuje liczby rzymskie
w zakresie XX, wykonuje obliczenia pisemne w zakresie 1000, dzieli z resztą,
zna pojęcie ułamka.

Biegle wykonuje działania
w zakresie 1000, samodzielnie formułuje zasady matematyczne, wykonuje działania
na ułamkach, jego umiejętności wykraczają poza program klasy III.

MATEMATYCZNA

zadania tekstowe

Nie potrafi rozwiązać zadania tekstowego prostego, nawet z pomocą nauczyciela.

Układa pytania
do zadania, wyróżnia dane i szukane, ale nie dostrzega związku między nimi, z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Wyróżnia dane
i szukane, dostrzega związki między nimi,
nie układa treści zadania do ilustracji, umie rozwiązać proste, jednodziałaniowe zadanie tekstowe, a przy pomocy nauczyciela - zadanie tekstowe złożone.

Układa treść zadania
do ilustracji, samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe proste, a z niewielką pomocą – złożone.

Przekształca zadanie tekstowe z dodawania
na odejmowanie
i z mnożenia
na dzielenie, umie samodzielnie rozwiązać złożone zadanie tekstowe, rozwiązuje zadania tekstowe
na porównanie różnicowe i ilorazowe.

Samodzielnie układa
i rozwiązuje złożone zadania tekstowe, w tym
na porównywanie różnicowe i ilorazowe, szuka różnych sposobów rozwiązania zadania.

geometria

Nie rozpoznaje podstawowych figur geometrycznych,
nie rysuje i nie mierzy odcinków.

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, rysuje
i mierzy odcinki
z błędami.

Rozpoznaje odcinki prostopadłe
i równoległe, nazywa podstawowe figury geometryczne, oblicza długość łamanej.

Konstruuje odcinki prostopadłe i równoległe, zna własności figur geometrycznych.

Zna nazwy i rozpoznaje wszystkie poznane
w kl. III figury geometryczne, oblicza obwód prostokąta
i trójkąta.

Potrafi obliczyć długość boku, zna nazwy
i rozpoznaje większość figur geometrycznych, jego umiejętności wykraczają poza program klasy III.

umiejętności praktyczne

Nie zna jednostek miar, myli je i ich skróty.

Zna podstawowe jednostki miary, przy pomocy nauczyciela stosuje poznane wiadomości.

Zna nazwy miesięcy, dni tygodnia, główne jednostki czasu, długości, pieniędzy i ich skróty, stosuje wiadomości
z nielicznymi błędami.

Odczytuje, zapisuje
i ustawia godziny
na zegarze, samodzielnie stosuje poznane wiadomości.

Odczytuje godziny
w systemie 12- i 24- godzinnym, zna wszystkie jednostki miary oraz ich skróty.

Zna i biegle stosuje wszystkie jednostki miary, jego wiadomości
i umiejętności wykraczają poza program klasy III. Bierze udział w konkursach.

 

plastyczno- techniczna

Nie podejmuje wysiłku aby cokolwiek zrobić.

Wykonuje prace nieestetycznie, często
ich nie kończy, stara się obsługiwać proste urządzenia tylko
z pomocą dorosłych.

Wykonuje prace mało estetycznie , schematyczne dotyczące określonego tematu, stara się obsługiwać proste urządzenia.

Wykonuje prace mało estetycznie dotyczące określonego tematu,
ale pracuje z dużym zaangażowaniem, umie posługiwać się narzędziami
i urządzeniami codziennego użytku  pod kierunkiem nauczyciela.

Wykonuje prace estetycznie dotyczące określonego tematu, pracuje z dużym zaangażowaniem, dobrze zna narzędziami urządzenia codziennego użytku i potrafi się nimi posługiwać.

Wykonuje prace estetycznie, stosuje ciekawe rozwiązania z własnej inicjatywy wykorzystuje różne materiały, bezpiecznie posługuje się narzędziami urządzenia codziennego użytku, bierze udział
w konkursach.

ARTYSTYCZNO – RUCHOWA

muzyczna

Nie uczestniczy
w zajęciach muzyczno – ruchowych,
nie podejmuje zadań  muzycznych.

Uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych, ponosi minimalny wysiłek.

Mało aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych, wykonuje zadania muzyczne z dużymi trudnościami.

Chętnie uczestniczy
w zajęciach muzyczno – ruchowych, ma trudności z prawidłowym odtwarzaniem, rozpoznawaniem
i tworzeniem muzyki.

Chętnie uczestniczy
w zajęciach muzyczno – ruchowych, w miarę swoich możliwości odtwarza, rozpoznaje
i tworzy muzykę.

Aktywnie uczestniczy
w zajęciach muzyczno – ruchowych, doskonale odtwarza, rozpoznaje
i tworzy muzykę.

ruchowa

Nigdy nie ćwiczy
na zajęciach.

Niechętnie i rzadko uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń.

Niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, ma trudności
z wykonywaniem prostych ćwiczeń, często jest nieprzygotowany
do zajęć.

Stara się uczestniczyć
w zajęciach ruchowych, pokonuje trudności, które napotyka podczas realizacji ćwiczeń.

Chętnie uczestniczy
w zajęciach ruchowych, dba o swoje bezpieczeństwo, dostrzega konieczność współpracy, stara się bardzo dobrze wykonywać różne ćwiczenia.

Bierze udział
w dodatkowych szkolnych
i pozaszkolnych zajęciach sportowych, konkursach, zabawach.

SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

 

Nie odróżnia dobra od zła, nie zna zasad savoir – vivre, nie respektuje praw
i obowiązków ucznia, nie zna budowy warstwowej lasu, ani znaczenia lasu i pola dla człowieka, niewłaściwie wymienia zwierzęta spotykane w lesie,
na polu, nie orientuje się na mapie.

Z pomocą nauczyciela omawia budowę warstwową lasu, oraz znaczenie lasu i pola dla człowieka, zazwyczaj poprawnie wymienia zwierzęta spotykane
w lesie, na polu,
z pomocą nauczyciela wyszukuje na mapie główne miasta Polski, określa kierunki. Umie podać proste przykłady wykorzystania wody przez człowieka.

Rozróżnia pracę rolnika
i leśnika, wymienia warstwy lasu oraz niektóre rośliny tych warstw, umie podać znaczenie wody
w przyrodzie i dla człowieka, wskazuje
na mapie podane kierunki geograficzne, stolicę i swoje miasto.

Zna pracę rolnika, leśnika, rybaka. Rozróżnia produkty pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego. Wymienia warstwy lasu, oraz ich roślinność i zwierzęta. Zna kierunki geograficzne
i najważniejsze miasta
i rzeki Polski. Potrafi wymienić trzy stany skupienia wody i podać jej znaczenie. Wymienia kilka roślin chronionych, wie jak należy dbać
o środowisko.

Potrafi opowiedzieć
o pracy rybaka, rolnika
i leśnika. Wymienia produkty pochodzenia zwierzęcego
i roślinnego. Zna budowę lasu, potrafi wymienić wiele roślin
i zwierząt leśnych
i polnych. Samodzielnie określa kierunki
na mapie, potrafi wskazać ważne rzeki
i miasta Polski oraz główne krainy geograficzne. Omawia stany skupienia wody
i ich rolę w przyrodzie. Zna nazwy i położenie kilku Parków Narodowych, rozumie ich znaczenie, potrafi podać nazwy roślin chronionych.

Umie obserwować, analizować i opisywać zjawiska przyrody. Rozpoznaje i nazywa rośliny oleiste, okopowe i włókniste. Określa typ lasu, wymienia jego piętra, omawia roślinność oraz zwierzęta, także łańcuchy pokarmowe. Potrafi wskazać na mapie dopływy głównych polskich rzek, mniejsze miasta, jeziora. Objaśnia krążenie wody w przyrodzie. Zna większość polskich roślin chronionych, potrafi wskazać na mapie i nazwać Parki Narodowe. Rozumie potrzebę ochrony przyrody.