Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku, zwanych dalej „wymaganiami” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

1) listopad/grudzień 2021 – próbny egzamin ósmoklasisty

2) Egzamin właściwy:

- 24.05.2022 (wtorek), godz. 9.00 – język polski

- 25.05.2022 (środa), godz. 9.00 - matematyka

- 26.05.2022 (czwartek), godz. 9.00 – język obcy nowożytny

W terminie dodatkowym:

- 13.06.2022 – język polski

- 14.06.2022 – matematyka

- 15.06.2022 – język obcy nowożytny

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 1. a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;
 2. b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

Terminy:

 1. Nie później niż do 28 września 2021 roku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 2. Do 30 września 2021 roku rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (Załącznik 3a).
 3. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi nie później niż do 15 października 2021 roku.
 4. Do 9 listopada 2021 roku – dokładny zakres dostosowań warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną).
 5. Do 22 listopada 2021 roku – dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (Załącznik 4b).
 6. Rodzice ucznia składają oświadczenie (Załącznik 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania – w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później niż do 26 listopada 2021 roku.
 7. Do 30 listopada 2021 roku dyrektor szkoły, korzystając z danych o uczniach zgromadzonych w SIO przekazuje dyrektorowi OKE informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEO (dane uczniów, informacja o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania: formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 8. Do 24 lutego 2022 roku – rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (Załącznik 3a).
 9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 24 lutego 2022 roku – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o: a) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;b) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi);c) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w tej sali;d) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 10. Do 24 marca 2022 roku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu (Załącznik 5a i 5b).
 11. Do 25 kwietnia 2022 roku PZE powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów Załącznik 5a.
 12. Do 23 maja 2022 roku PZE przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.