W dniach 17 – 19 marca 2021 r. odbędzie się próbny egzamin w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Próbny egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej (w szkole):

- 17 marca 2021 r. (środa), godz. 9.00 – próbny egzamin z języka polskiego;

- 18 marca 2021 r. (czwartek), godz. 9.00 – próbny egzamin z matematyki;

- 19 marca 2021 r. (piątek), godz. 9.00 – próbny egzamin z języka obcego nowożytnego (język angielski, język rosyjski).

Uczniów dojeżdżających przywożą na egzamin próbny i odbierają rodzice.

Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym, tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Próbny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Szczegółowe informacje związane z organizacją egzaminu próbnego zostaną uczniom przekazane poprzez e- dziennik.

Próbny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Uwzględniając wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w warunkach pandemii, informujemy, że próbny egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z przedstawionymi poniżej uwarunkowaniami.

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.30 i oczekują na wejście przed budynkiem szkoły, w bezpiecznej odległości 1,5 m.

2. Na egzamin próbny może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.

3. Uczeń nie może przyjść na próbny egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

6. Na próbnym egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis lub pióro z czarnym tuszem), a w przypadku próbnego egzaminu z matematyki również linijki.

7. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

8. Na próbny egzamin uczeń może przynieść własną małą butelkę z wodą.

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest próbny egzamin, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

10. Uczniowie są obowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany próbny egzamin. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie egzaminu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

b) wychodzi do toalety;

c) kończy pracę z arkuszem egzaminu próbnego i wychodzi z sali.

11. Uczniowie mogą, jeśli uważają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie próbnego egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

12. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 

wraz z Filiami

w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Wisznicach

INFORMUJE

Dzieci, uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z filiami. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu diagnozy, terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówka wspiera także rodziców oraz nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, emocjonalnych i  wychowawczych. Informacje dotyczące powyższych zagadnień są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej http://powiatowa-poradniabp.pl/ oraz w szkołach.

Dane teleadresowe:

FILIA W TERESPOLU

ul. WOJSKA POLSKIEGO 88

21-550 TERESPOL

TEL 83 375 23 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
 • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
 • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.


Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

                                                    p.o. Dyrektora  Powiatowej  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

                                                                                     w Białej Podlaskiej

                                                                       mgr Małgorzata Świderska - Poniatowska

DZIEŃ NALEŚNIKA

          O tym, że naleśnik nie jedno ma imię mogliśmy się przekonać podczas Dnia Naleśnika tzw. Pancake Day czyli brytyjskiego odpowiednika polskiego Tłustego Czwartku.  Zwyczaj ten zapoczątkowała pewna dama, która obawiając się spóźnienia do spowiedzi pobiegła do Kościoła z patelnią, na której smażyły się naleśniki. Na pamiątkę tego dnia do dziś organizowane są biegi z naleśnikami na czas.

          Chcąc przybliżyć uczniom tę ciekawą tradycję Samorząd Uczniowski ogłosił wśród uczniów klas I-VIII konkurs na najfajniejsze zdjęcie z naleśnikiem. Konkurs miał na celu zachęcić uczniów do rozwijania zainteresowań kulinariami, jako jednej z form spędzania czasu wolnego. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej. Do organizatora wpłynęło ponad 40 fotografii konkursowych za które uczniowie otrzymali uwagi pozytywne. Każdy z przysłanych naleśników wyglądał bardzo smakowicie i zawierał nutkę pasji.

          Po długich naradach jury konkursowe wybrało i nagrodziło nagrodą niespodzianką trzy  fotografie w dwóch kategoriach wiekowych oraz  przyznało trzy wyróżnienia. Wszystkie nadesłane prace można obejrzeć w naszej galerii.

          Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Kl. I-III

Miejsce I- M. Gawryluk – kl. II b

Miejsce II- J. Grom – kl. I

Miejsce III- K. Kuśmierczyk- kl. II b

Wyróżnienie:

 1. 1. Z. Mularska- kl. II b
 2. 2. B. Naumiuk- kl. III
 3. 3. J. Szelest- kl. I

Kl. IV-VIII

Miejsce I- M. Mikitczuk- kl. VIII a

Miejsce II- M. Juśkiewicz- kl. VII b

Miejsce III- Sz. Naumiuk- kl. VII a

Wyróżnienie:

 1. 1. B. Lewczuk kl. VIII a
 2. 2. A. Hołownia kl. VI a
 3. 3. W. Grom kl. IV

Zwycięzcom GRATULUJEMY, a pozostałym uczestnikom  DZIĘKUJEMY za udział w konkursie!

Image2.jpg

Z ogromną radością informujemy, że uczeń klasy VIII a – Marek Grom uzyskał tytuł LAUREATA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKA ROSYJSKIEGO organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

Warto podkreślić, że jest to już trzeci sukces Marka w tej dziedzinie i zarazem bardzo spektakularny, gdyż uczeń uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Opiekunem ucznia jest p. Anna Wołosiuk.

Uczniowi, opiekunowi i rodzicom Marka serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!